amin nào sau đây là amin bậc 2

Câu hỏi: Amin nào là sau đấy là amin bậc 2?

A. C6H5NH2

Bạn đang xem: amin nào sau đây là amin bậc 2

B. CH3CH(CH3)NH2

C. N2N-[CH2]6-NH2

D. CH3NHCH3

Đáp án chính D

Amin CH3NHCH3 là amin bậc 2

Lý giải việc lựa chọn đáp án chính D là do:

– Amin (còn được ghi chép là amine) là thích hợp hóa học cơ học sở hữu vẹn toàn tử gốc là nitơ (đạm khí) nhập group chức. Những amin sở hữu thông số kỹ thuật tương tự động amonia (ammonia), tuy nhiên trong tê liệt một (hay một số) vẹn toàn tử hydro được thay cho vị group alkyl hoặc loại group chức không giống chứa chấp cacbon (nhóm R).

– Khi thay cho thế một hoặc nhiều vẹn toàn tử hiđro nhập phân tử NH3 vị một hoặc nhiều gốc hiđrocacbon tao được amin. Ví dụ: CH3–NH2; CH3–NH–CH3; CH2=CH–CH2NH2; C6H5NH2

– Bậc của amin được xem thông qua số vẹn toàn tử H nhập phân tử NH3 được thay cho thế vị gốc hiđrocacbon. Theo tê liệt những amin được phân loại thành: amin bậc I, bậc II và bậc III

C6H5NH2, CH3CH(CH3)NH2 và H2N(CH2)6NH2 là những amin bậc I

CH3NHCH3 là amin bậc II.

Xem thêm: nguyên hàm e mũ trừ x

– Tính hóa học cơ vật lý của amin:

+ Các amin thấp như các metylamin và etylamin là những hóa học khí, sở hữu mùi hương tương tự amonia. Các amin bậc cao hơn nữa là những hóa học lỏng, sở hữu một trong những là hóa học rắn.

+ Nhiệt chừng sôi của amin nhất là amin bậc một và amin bậc nhì, cao hơn nữa của hydrocarbon ứng, nhờ sở hữu sự phân cực kỳ và sự xuất hiện link hydro liên phân tử

Tuy nhiên sức nóng chừng sôi của amin lại thấp rộng lớn alcohol vì thế link hydro N-H…N yếu hèn rộng lớn O-H…O. Các amin thấp tan đảm bảo chất lượng nội địa (nhờ liên không còn hydro với nước), những amin cao không nhiều tan hoặc ko tan. Các amin dễ dàng cất cánh khá nhất là ở bậc thấp

– Tính hóa chất của amin:

+ Tính bazơ: Tương tự động amonia, những amin đều phải sở hữu tính base nhờ cặp electron n ở vẹn toàn tử nitơ. Mức đo lực base của amin được xác lập vị hằng số base Kb hoặc pKb (của amin RNH2) hoặc pKa (của axit phối hợp RNH3(+).

So với amonia thì metylamin và những đồng đẳng của chính nó sở hữu tính base mạnh rộng lớn. Đó là vì thế group metyl và những group ankyl rằng công cộng sở hữu cảm giác +I thực hiện mang đến thăng bằng dịch gửi về phía bên phải. Trái lại, anilin và những amin thơm tho rằng công cộng sở hữu tính base yếu hèn rộng lớn amonia vì thế cảm giác –C của gốc phenyl.

Đimetylamin sở hữu tính base mạnh rộng lớn metylamin vì thế sở hữu nhì group tạo ra cảm giác +I (song trimetylamin lại sở hữu tính base thông thường đimetylamin), nhập tê liệt điphenylamin (và nhất là triphenylamin) sở hữu tính base thông thường anilin.

+ Phản ứng với axit nitrơ

Dựa nhập tài năng phản xạ không giống nhau so với HNO2của những amin từng bậc, hoàn toàn có thể phân biệt được bọn chúng. Thực tế HNO2 ko bền nên nên người sử dụng lếu thích hợp (NaNO2 + HCl)

Xem thêm: nhân tích vô hướng