axetilen ra etilen

Phản ứng axetilen ra etilen hoặc C2H2 + H2 (tỉ lệ 1 : 1) đưa đến C2H4 nằm trong loại phản xạ nằm trong đang được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một số trong những bài bác tập dượt sở hữu tương quan về C2H2 sở hữu điều giải, chào chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: axetilen ra etilen

C2H2 + H2 Phản ứng trùng khớp cao su đặc buna | C2H2 rời khỏi C2H4 C2H4

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ axetilen ra etilen

CH ≡ CH + H2 Pd/PbCO3, to CH2 = CH2

2. Điều khiếu nại của phản xạ axetilen ra etilen

- Nhiệt độ;

- Xúc tác: Pd/ PbCO3 hoặc Pd/ BaSO4

3. Cách tổ chức phản xạ axetilen ra etilen

- Nung láo lếu thích hợp axetilen và H2 với xúc tác Pd/ PbCO3 hoặc Pd/ BaSO4

4. Mở rộng lớn về đặc điểm hoá học tập của ankin

4.1. Phản ứng cộng

a) Cộng hiđro

- Khi sở hữu niken (hoặc platin hoặc palađi) thực hiện xúc tác, ankin nằm trong hiđro tạo ra trở thành anken, tiếp sau đó tạo ra trở thành ankan.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2 Ni, to CH2 = CH2

CH2 = CH2 + H2 Ni, to CH3 – CH3

- Lưu ý: Khi sử dụng xúc tác là láo lếu thích hợp Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ và một phân tử hiđro tạo ra trở thành anken.

Quảng cáo

CH ≡ CH + H2 Pd/PbCO3, to CH2 = CH2

⇒ Đặc tính này được dùng để làm pha trộn anken kể từ ankin.
b) Cộng brom, clo

- Brom và clo cũng thuộc tính với ankin theo dõi nhì tiến trình tiếp tục.
Thí dụ:

CH ≡ CH + Br2 → CHBr = CHBr

CHBr = CHBr + Br2 → CHBr2 – CHBr2
c) Cộng HX (X là OH, Cl, Br, CH3COO...)

- Ankin thuộc tính với HX theo dõi nhì tiến trình tiếp tục.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl to, xt CH2 = CHCl

CH2 = CHCl + HCl to, xt CH3 – CHCl2

- Khi sở hữu xúc tác phù hợp, ankin thuộc tính với HCl sinh rời khỏi dẫn xuất monoclo của anken.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl 150200CoHgCl2 CH2 = CHCl

- Phản ứng nằm trong HX của những ankin cũng tuân theo dõi quy tắc Mac-côp-nhi-côp.

- Phản ứng nằm trong H2O của những ankin chỉ xẩy ra theo dõi tỉ lệ thành phần số mol 1:1.

Thí dụ:

Quảng cáo

CH ≡ CH + H2O HgSO4, H2SO4 CH3 – CH = O (anehit axetic)

d) Phản ứng đime và trime hoá

2CH ≡ CH to, xt CH ≡ C – CH = CH2 (vinylaxetilen)

3CH ≡ CH bôt C600Co C6H6 (benzen)

4.2. Phản ứng thế vì thế ion kim loại

- Sục khí axetilen nhập hỗn hợp bạc nitrat nhập amoniac, thấy sở hữu kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

C2H2 + H2 → C2H4 | (Axetilen rời khỏi etilen) C2H2 rời khỏi C2H4

Phản ứng thế nguyên vẹn tử hidro của C2H2 vì thế ion bạc

a) Trước Khi sục khí C2H2.

b) Sau Khi sục khí C2H2.

Kết luận:

- Nguyên tử hiđro link thẳng với nguyên vẹn tử cacbon link phụ thân đầu mạch sở hữu tính vui nhộn cao hơn nữa những nguyên vẹn tử hiđro không giống nên hoàn toàn có thể bị thay cho thế vì thế ion sắt kẽm kim loại.

Quảng cáo

- Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, ... cũng có thể có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng để làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

4.3. Phản ứng oxi hoá

a) Phản ứng oxi hoá trọn vẹn (cháy)

Các ankin cháy toả nhiều nhiệt:

2CnH2n – 2 + (3n – 1)O2 to 2nCO2 + 2(n – 1)H2O
b) Phản ứng oxi hoá ko trả toàn
- Tương tự động anken và ankađien, ankin cũng có thể có tài năng làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím.

C2H2 + H2 → C2H4 | (Axetilen rời khỏi etilen) C2H2 rời khỏi C2H4

5. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1: Một láo lếu thích hợp khí M bao gồm ankin X và H2 sở hữu tỉ khối khá đối với CH4 là 0,6. Nung rét láo lếu thích hợp M với bột Ni nhằm phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được láo lếu thích hợp khí N sở hữu tỉ khối đối với CH4 là một trong,0. Ankin X là

A. axetilen

B. metylaxetilen

C. etylaxetilen

D. propylaxetilen

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

N = 16 < 28 → láo lếu thích hợp sau phản xạ sở hữu H2 dư, ankin phản xạ hết

Gọi số mol láo lếu thích hợp M, X và H2 theo lần lượt là một trong, a và (1-a) mol

Ta có: nH2(phan ung)=2nX=2a mol

Bảo toàn khối lượng: nMnN=MNMM112a=10,6a=0,2

Lại có: 0,2MX + (1-0,2).2 = 16.0,6 → MX = 40 → X là C3H4 (metylaxetilen)

Câu 2: Trong bình kín chứa chấp hidrocacbon X và hidro. Nung rét bình cho tới Khi phản xạ trọn vẹn chiếm được khí Y có một không hai. Tại nằm trong sức nóng phỏng, áp suất vào phía trong bình trước lúc nung cấp 3 thứ tự áp suất vào phía trong bình sau thời điểm nung. Đốt cháy một lượng Y chiếm được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam nước. Công thức phân tử của X là

A. C2H2

B. C2H4

C. C4H6

D. C3H4

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Đốt cháy Y chiếm được nH2O=0,3 mol,nCO2=0,2 mol Y là ankan CnH2n+2

Số nguyên vẹn tử C nhập Y: n=nCO2nH2OnCO2=2

Vậy Y là C2H6 và X là C2Hy

Phương trình hóa học:

C2Hy+6y2H2Ni,t0C2H6 1 6y2 1

Vì sức nóng phỏng bình ko thay đổi nên n1n2=p1p21+6y21=3y=2

Vậy X là C2H2

Câu 3: hỗn thích hợp X bao gồm hidro và một hidrocacbon. Nung rét 14,56 lít láo lếu thích hợp X (đktc), sở hữu Ni xúc tác cho tới Khi phản xạ trọn vẹn chiếm được láo lếu thích hợp Y sở hữu lượng 10,8 gam. lõi tỉ khối của Y đối với metan là 2,7 và Y sở hữu tài năng làm mất đi color hỗn hợp brom. Công thức phân tử của hidrocacbon là

A. C3H6

B. C4H6

C. C3H4

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nX=0,65 mol,MY¯=43,2

Áp dụng toan luật bảo toàn lượng tao có:

mX=mY=10,8nX.MX¯=nY.MY¯nY=0,25 mol

Vì láo lếu thích hợp Y sở hữu tài năng làm mất đi color hỗn hợp brom nên hidro phản xạ không còn, hidrocacbon còn dư. Như vậy nhập láo lếu thích hợp X

nH2=0,650,25=0,4 mol;nCxHy=0,25 mol

→ (12x + y).0,25 + 0,4.2 = 10,8 → 12x + hắn = 40 → x = 3 và hắn = 4

Vậy hidrocacbon là C3H4

Câu 4: X hoàn toàn có thể nhập cuộc cả 4 phản xạ. Phản ứng cháy nhập oxi, phản xạ nằm trong brom, phản xạ nằm trong hiđro (xúc tác Ni, t0), phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3. X là

A. etan

B. etilen

C. axetilen

D. but-2-in

Xem thêm: the tich lang tru

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

X nhập cuộc phản xạ nằm trong brom, nằm trong hidro nên sở hữu link π thông thường bền (loại A)

X sở hữu phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3 → X là ank-1-in

→ Chất thỏa mãn nhu cầu đề Câu là axetilen.

Câu 5:Một láo lếu thích hợp X bao gồm một ankin A và H2 hoàn toàn có thể tích 12,32 lít (đktc) mang lại qua chuyện Ni nung rét, phản xạ trọn vẹn tạo ra láo lếu thích hợp Y hoàn toàn có thể tích 5,6 lít (Y sở hữu H2 dư). Thể tích của A nhập X và thể tích H2 dư (đktc) là

A. 3,36 lít và 2,24 lít

B. 4,48 lít và 4,48 lít

C. 3,36 lít và 3,36 lít

D. 1,12 lít và 5,60 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Gọi công thức phân tử của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

Ta có: nkhi giam=nH2(phan ung)

Vkhi giam=VH2(phan ung)=12,325,6=6,72lít

Phương trình hóa học:

CnH2n2+2H2Ni,t0CnH2n+2

Theo phương trình: Vankin=VH2(phan ung)2=6,722=3,36 lít

VH2(du)=Vhon hopVankinVH2(phan ung)=12,323,366,72=2,24lít

Câu 6:Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol ankin được 3,6 gam H2O. Nếu hidro hóa trọn vẹn 0,1 mol ankin cơ rồi nhen cháy thì lượng nước chiếm được là

A. 4,2 gam

B. 5,2 gam

C. 6,2 gam

D. 7,2 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Ta có: nH2O bd=0,2 mol

Gọi công thức phân tử của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

Phương trình hóa học:

CnH2n2+3n12O2t0nCO2+(n1)H2O

Ta có: nCO2nH2O=nCnH2n2

nCO2=0,1+0,2=0,3 mol

Lại có: n=nCO2nCnH2n2=0,30,1=3

→ Công thức phân tử của ankin là C3H4

Phương trình hóa học:

C3H4+2H2Ni,t0C3H8 0,1 0,1

Khi nhen cháy 0,1 mol C3H8: nH = 0,8 mol

Bảo toàn nhân tố H: nH2O=12nH=0,4 mol

nH2O=0,4.18=7,2 gam

Câu 7: Cho 10,8 gam ankin X thuộc tính với 6,72 lít H2 (đktc) sở hữu xúc tác phù hợp, chiếm được láo lếu thích hợp Y (không chứa chấp H2). lõi Y phản xạ tối nhiều với hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol Br2. Công thức phân tử của X là

A. C2H2

B.C3H4

C. C4H6

D. C5H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Gọi công thức phân tử của ankin là CnH2n2(n2)

Bảo toàn link π:nπ(X)=nH2+nBr2=0,4 mol

Lại có: nX=12nπ(X)=0,2 molMX=10,80,2=54X là C4H6

Câu 8: Cho 3,12 gam ankin X phản xạ với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, ), chiếm được láo lếu thích hợp Y chỉ mất nhì hiđrocacbon. Công thức phân tử của X là

A. C2H2

B. C5H8

C. C4H6

D. C3H4

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Gọi công thức phân tử ankin X: CnH2n2n2

CnH2n2+H2Pb/PbCO3,t0CnH2n0,10,1(mol)

Sau phản xạ chiếm được 2 hidrocacbon → ankin X dư

nX>0,1MX<3,120,1=31,2ankin X là C2H2

Câu 9: Cho 2,24 lít (đktc) láo lếu thích hợp X bao gồm C2H4 và C2H2 lội chậm rãi qua chuyện bình đựng hỗn hợp Br2 dư thấy lượng bình gia tăng 2,7 gam. Thành phần Tỷ Lệ thể tích của C2H2 sở hữu nhập láo lếu thích hợp X là

A. 40%

B. 50%

C. 60%

D. 75%

Hướng dẫn giải

Đáp án B

nX=2,2422,4=0,1mol

Gọi số mol của C2H4 và C2H2 theo lần lượt là x và hắn mol

x + hắn = 0,1 (1)

C2H4+Br2C2H4Br2xxxmolC2H2+2Br2C2H2Br4y2yy(mol)

Ta sở hữu lượng bình tăng vì thế lượng láo lếu thích hợp khí X → 28x + 26y = 2,7 (2)

Từ (1) và (2) → x = hắn = 0,05

Phần trăm thể tích vì thế Tỷ Lệ số mol khí.

%VC2H4=0,050,1.100%=50%%VC2H2=100%50%=50%

Câu 10: Hỗn thích hợp X bao gồm hiđrocacbon B với H2 (dư), sở hữu tỉ khối đối với hiđro là 4,8. Cho X trải qua Ni nung rét cho tới phản xạ trọn vẹn được láo lếu thích hợp Y sở hữu tỉ khối đối với hiđro vì thế 8. lõi B là hiđrocacbon mạch hở, sở hữu số link π ko vượt lên quá 2. Công thức phân tử của hiđrocacbon B là

A. C3H6

B. C2H2

C. C3H4.

D. C4H8.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: MY = 8.2 = 16 < 28

→ Sau phản xạ H2 còn dư, hiđrocacbon B đang được phản xạ hết

Bảo toàn khối lượng: mX = mY → nX.MX = nY.MY

nXnY=MYMX=8.24,8.2=53

Chọn nX = 5 mol; nY = 3 mol

nH2(phan ung)=53=2 mol

TH1: Nếu B có một link π nhập phân tử: CnH2n (n ≥ 2)

Ta có: nCnH2n=nH2(phan ung)=2 mol

nH2(ban dau)=52=3 mol

MX=14n.2+2.35=4,8.2n=1,5(loại)

TH2: Nếu B sở hữu 2 link π nhập phân tử: CnH2n-2 (n ≥ 20

Ta có: nCnH2n2=12nH2(phan ung)=1 mol

nH2(ban dau)=51=4 mol

MX=(14n2).1+2.45=4,8.2n=3(thỏa mãn)

Vậy công thức của B là C3H4

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C2H2 + 2H2 → C2H6
 • C2H2 + Br2 → C2H2Br2
 • C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
 • C2H2 + HCl → C2H3Cl
 • C2H2 + H2O → CH3CHO
 • 2CH≡CH → CH≡CH-CH=CH2 ( vinyl axetilen )
 • 3CH≡CH → C6H6 ( benzen )
 • nCH≡CH → (-CH=CH-)n (nhựa cupren)
 • CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag–C≡C-Ag ↓ + 2NH4NO3
 • 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
 • 3C2H2 + 8KMnO4 → 3(COOK)2 + 8MnO2 ↓ + 2KOH + 2H2O
 • C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2
 • C2H2 + Cl2 → 2C + 2HCl
 • C2H2 + HBr → C2H3Br

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankin.jsp

Xem thêm: công thức đạo hamg