c4h11n

Matches any text strings used to lớn describe a molecule.

Bạn đang xem: c4h11n
Systematic names 1,2-dihydroxybenzene

Synonyms AIBN

Trade names Aspirin

Registry numbers 7732-18-5

SMILES O=C(OCC)C

Xem thêm: Những cách buộc dây giày Nike đình đám nhất hiện nay

InChl InChI=1/CH4/h1H4


Search Hits Limit:

Single/Multi-componentIsotopically LabeledAdditional Filters

Xem thêm: 6 công thức lượng giác cơ bản