các phép biến đổi đồ thị

PHÉP TÍNH TIẾN VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ.
I. Phép tịnh tiến thủ loại thị hàm số.
Trong mặt mũi phẳng lặng tọa phỏng Oxy, cho tới loại thị (G) của hàm số nó = f(x); p và q là nhị số dương tùy ý. Khi đó:
	1) Tịnh tiến thủ (G) lên bên trên q đơn vị chức năng thì tao được loại thị của hàm số nó = f(x) + q.
	2) Tịnh tiến thủ (G) xuống bên dưới q đơn vị chức năng thì tao được loại thị của hàm số nó = f(x) - q.
	3) Tịnh tiến thủ (G) quý phái trái ngược p đơn vị chức năng thì tao được loại thị của hàm số nó = f(x+p).
	4) Tịnh tiến thủ (G) quý phái cần p đơn vị chức năng thì tao được loại thị của hàm số nó = f(x - p ).
II. Các quy tắc thay đổi không giống.
1) Dạng 1: Từ loại thị hàm số nó = f(x) suy đi ra loại thị hàm số nó = f(x) 
PP: Ta với y=f(x)=fx khi x≥0-fx khi x<0
	 Do cơ loại thị hàm số nó = f(x) được suy đi ra kể từ loại thị hàm số nó = f(x) như sau:
	 - Giữ nguyên vẹn phần loại thị hàm số nó = f(x) ở kể từ trục hoành trở lên trên.
	- Lấy đối xứng phần loại thị hàm số nó = f(x) ở phía bên dưới trục hoành qua chuyện trục hoành.
2) Dạng 2: Từ loại thị hàm số nó = f(x) suy đi ra loại thị hàm số nó = f(x)
PP: Ta với y=f(x)=fx khi x≥0f-x khi x<0 , và hàm số nó = f(x) là hàm số chẵn nên loại thị với trục đối xứng là Oy.
	Do cơ loại thị hàm số nó = f(x) được suy đi ra kể từ loại thị hàm số nó = f(x) như sau:
	- Giữ nguyên vẹn phần loại thị hàm số nó = f(x) nằm cạnh sát cần trục Oy.
	 - Lấy đối xứng phần loại thị hàm số nó = f(x) nằm cạnh sát cần trục Oy qua chuyện trục Oy.
3) Dạng 3: Từ loại thị hàm số nó = f(x) suy đi ra loại thị hàm số nó = f(x) 
	PP: Thực hiện tại theo dõi mục1 và 2 hoặc theo dõi muc 2 và mục 1
4) Dạng 4: Từ loại thị hàm số nó = f(x) suy đi ra loại thị hàm số nó = f(x). g(x)
PP: Ta với nó = f(x). g(x) = fx.gx khi fx≥0-fx.gx khi fx<0 
	Do cơ loại thị hàm số nó = f(x). g(x) được suy đi ra kể từ loại thị hàm số nó = f(x) như sau:
	- Giữ nguyên vẹn phần loại thị hàm số nó = f(x) bên trên miển fx≥0 .
	- Lấy đối xứng phần loại thị hàm số nó = f(x) bên trên miền f(x) < 0 qua chuyện trục hoành.
5) Dạng 5: Từ loại thị hàm số nó = f(x) suy đi ra lối cong nó = f(x):
	- Giữ nguyên vẹn phần loại thị hàm số nó = f(x) ở phía bên trên trục hoành.
	- Lấy đối xứng phần loại thị hàm số ở phía bên trên trục hoành qua chuyện trục hoành.
 B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP.
Bài 1. Cho đường thẳng liền mạch (d): nó = 0,5x. Hỏi tao sẽ tiến hành loại thị hàm số nào là khi tịnh tiến thủ (d):
	a) Lên bên trên 3 đơn vị chức năng. b) Xuống bên dưới 1 đơn vị chức năng.
	c) Sang cần 2 đơn vị chức năng. d) Sang trái ngược 6 đơn vị chức năng.
Bài 2. Cho parabol (P): nó = 2x2. Hỏi tao sẽ tiến hành loại thị hàm số nào là khi tịnh tiến thủ (P):
	a) Lên bên trên 3 đơn vị chức năng. b) Xuống bên dưới 1 đơn vị chức năng.
	c) Sang cần 2 đơn vị chức năng. d) Sang trái ngược 6 đơn vị chức năng.
Bài 3. Cho loại thị (H) của hàm số nó = -2x.
	a) Tịnh tiến thủ (H) lên bên trên 1 đơn vị chức năng tao được loại thị hàm số nào?
	b) Tịnh tiến thủ (H) quý phái trái ngược 3 đơn vị chức năng tao được loại thị hàm số nào?
	c) Tịnh tiến thủ (H) lên bên trên 1 đơn vị chức năng, tiếp sau đó tịnh tiến thủ loại thị sẽ có được quý phái trái ngược 3 đơn vị chức năng tao được loại thị 	của hàm số nào?
	d) Muốn với loại thị của hàm số nó = 4x-2x tao cần tịnh tiến thủ (H) như vậy nào?
	e) Muốn với loại thị của hàm số nó = 23-x tao cần tịnh tiến thủ (H) như vậy nào?
Bài 4. Cho loại thị (H) của hàm số nó = x+2x-1.
	a) Tịnh tiến thủ (H) lên bên trên 2 đơn vị chức năng tao được loại thị hàm số nào?
	b) Tịnh tiến thủ (H) quý phái trái ngược 1 đơn vị chức năng tao được loại thị hàm số nào?
	c) Tịnh tiến thủ (H) lên bên trên 2 đơn vị chức năng, tiếp sau đó tịnh tiến thủ loại thị sẽ có được quý phái trái ngược 1 đơn vị chức năng tao được loại thị 	của hàm số nào?
	d) Muốn với loại thị của hàm số nó = 3x-1 tao cần tịnh tiến thủ (H) như vậy nào?
	e) Muốn với loại thị của hàm số nó = x+5x+2 tao cần tịnh tiến thủ (H) như vậy nào?