cách gõ latex

Chủ đề cơ hội gõ công thức Toán vì thế Latex được không ít độc giả của Diễn đàn Toán học tập quan hoài. Bài này tiếp tục nêu cơ hội gõ một vài công thức, kí hiệu...

Chủ đề cơ hội gõ công thức Toán vì thế Latex được không ít độc giả của Diễn đàn Toán học tập quan hoài. Bài này tiếp tục nêu cơ hội gõ một vài công thức, kí hiệu toán học tập cơ bạn dạng, dành riêng cho những người mới nhất học tập gõ LaTEX.

Bạn đang xem: cách gõ latex

Để hiển thị được kí hiệu toán thì toàn bộ những code sau đây cần được bịa đặt thân thích cặp vết $\$ $, ví dụ điển hình $\$$x^2$\$$ tiếp tục cho tới sản phẩm là $x^2$.

Cách gõ

[x^2, x^3, ..., x^n]

Hiển thị
$x^2, x^3, ..., x^n$

Chỉ số

Cách gõ

[x_1, x_2, C_5^3]

Hiển thị
$x_1, x_2, C_5^3$

Dấu

Lớn rộng lớn hoặc vì thế, nhỏ thêm hơn hoặc vì thế, không giống, nhân, suy rời khỏi, tương tự, phân chia hết
Cách gõ

[\ge , \geqslant \le , \leqslant \ne \times \Rightarrow \Leftrightarrow \vdots]

Hiển thị
$\ge, \geqslant \\ \le, \leqslant \\ \ne \\ \times \\ \Rightarrow \\ \Leftrightarrow \\ \vdots$

Ngoặc lớn

Cách gõ

[ \left ( \dfrac{x^3}{a^2+1}\right )^4]

Hiển thị
$\left ( \dfrac{x^3}{a^2+1}\right )^4$

Phân số

Cách gõ

[\frac{a}{b} \dfrac{c}{d}]

Hiển thị
$\frac{a}{b} \\ \dfrac{c}{d}$

Căn thức

Cách gõ

[\sqrt{x}, \sqrt[3]{x}, ..., \sqrt[n]{x}]

Hiển thị
$\sqrt{x}, \sqrt[3]{x}, ..., \sqrt[n]{x}$

Tích phân

Cách gõ

[\int \ln x dx \int_0^1 e^x dx=e^x|_0^1 \iint, \iiint, \oint]

Hiển thị
$\displaystyle \int \ln x dx$
$\displaystyle \int_0^1 e^x dx=e^x \left |_0^1\right.\\ \displaystyle \iint, \iiint, \oint$

Tổng

Cách gõ

[\sum_{n=1}^\infty \frac{n}{e^{2n}}]

Hiển thị
$\displaystyle \sum_{n=1}^\infty \frac{n}{e^{2n}}$

Tích

Cách gõ

[\prod_{n=1}^\infty \frac{2n}{3^{n!}}]

Hiển thị
$\displaystyle \prod_{n=1}^\infty \frac{\sqrt{n}}{3^{n!}}$

Hệ

Cách gõ

[\begin{cases} x+y& = 5\\ x-y& = 3 \end{cases}]

Hiển thị
$\begin{cases} x+y& = 5\\ x-y& = 3 \end{cases}$

Tuyển

Cách gõ

[ \left[ \begin{matrix} x - 1&= 0 & (*)\\ x^3+x&= 0 & (**)\\ \end{matrix} \right.]

Hiển thị
$\left[ \begin{matrix} x - 1&= 0 & (*)\\ x^3+x&= 0 & (**)\\ \end{matrix} \right.$

Ma trận

Cách gõ

[\begin{bmatrix} 1& 2& 3\\ 4& 5& 6 \end{bmatrix}]

Hiển thị
$\begin{bmatrix} 1& 2& 3\\ 4& 5& 6 \end{bmatrix}$

Định thức

Cách gõ

Xem thêm: jang young nam

[ \begin{vmatrix} 1 & 2\\ 3 & 4 \end{vmatrix}]

Hiển thị
$\begin{vmatrix} 1 & 2\\ 3 & 4 \end{vmatrix}$

Thuộc, con

Cách gõ

[\in , \notin , \subset , \not\subset]

Hiển thị
$\in , \notin , \subset , \not\subset$

Hợp, giao

Cách gõ

[\cup, \cap \bigcup_{k=1}^n A_k, \bigcap_{k=1}^n B_k]

Hiển thị
$\cup, \cap\\ \displaystyle \bigcup_{k=1}^n A_k, \bigcap_{k=1}^n B_k$

Hoặc, và

Cách gõ

[\vee, \wedge ]

Hiển thị
$\vee, \wedge$

Vô cực

Cách gõ

[\infty, +\infty, -\infty, \pm \infty]

Hiển thị
$\infty, +\infty, -\infty, \pm \infty $

Chữ Hy Lạp

Cách gõ

[\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon,...\Delta, \Sigma, ... ]

Hiển thị
$\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, ..., \Delta, \Sigma,... $

Chữ hoa

Cách gõ

[\mathcal{A},\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{P},\mathcal{Q}, \mathcal{R},...]

Hiển thị
$\mathcal{A},\mathcal{B},\mathcal{C},\mathcal{P},\mathcal{Q}, \mathcal{R},...$

Tập số

Cách gõ

[\mathbb{N},\mathbb{Z}, \mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}]

Hiển thị
$\mathbb{N},\mathbb{Z}, \mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}$

Hàm

Cách gõ

[\sin x, \cos x, \tan x, \ln x, \log x, \log_2 x ]

Hiển thị
$\sin x, \cos x, \tan x, \ln x, \log x, \log_2 x $

Vectơ

Cách gõ

[\vec{a} \vec{AB}]

Hiển thị
$\vec{a}\\ \vec{AB}$

Độ lâu năm đại số

Cách gõ

[\overline{AB}]

Hiển thị
$\overline{AB}$

Chú thích

Cách gõ

[a^n=\underset{n \text{ lần}}{\underbrace{a.a...a}}]

Hiển thị
$a^n=\underset{n \text{ lần}}{\underbrace{a.a...a}}$

Tích vô hướng

(Ở toán cao cấp)
Cách gõ

[\langle x,hắn \rangle]

Hiển thị
$\langle x,hắn \rangle$

Xem thêm: necessary đi với giới từ gì

Bởi vì thế, vì thế vậy

Cách gõ

[\because \therefore]

Hiển thị
$\because \\ \therefore$

Theo MathVn. Người đăng: Mr. Math.