chất nào sau đây là chất điện li yếu

Câu hỏi: Chất nào là sau đấy là hóa học năng lượng điện li yếu?

A. HCl

Bạn đang xem: chất nào sau đây là chất điện li yếu

B. H2O

C. NaCl

D. NaO

Đáp án chính B.

Chất nào là sau đấy là hóa học năng lượng điện li yếu: H2O, hóa học năng lượng điện li yếu ớt là hóa học Lúc tan nội địa, số phân tử hòa tan phân li một trong những phần, phần sót lại vẫn tồn bên trên bên dưới dạng phân tử vô hỗn hợp, những axit yếu ớt, bazơ yếu ớt và một vài muối bột là hóa học năng lượng điện li yếu ớt.

Giải mến nguyên nhân vì như thế sao lựa chọn B là đúng

Chất năng lượng điện ly mạnh là những hóa học Lúc tan nội địa phân li trọn vẹn rời khỏi ion

Các hóa học năng lượng điện li mạnh

Các axit mạnh (HCl , HNO3, H2SO4,… ) bazơ mạnh (NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, LiOH…). Hàu không còn những muối

Phương trình năng lượng điện li 

Với hỗn hợp axit: HCl → H+ + Cl- 

Với hỗn hợp bazo: NaOH → Na+ + OH– 

Xem thêm: math thcs

Với hỗn hợp muối: Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

Chất năng lượng điện li yếu

Chất năng lượng điện li yếu ớt là hóa học Lúc tan nội địa, số phân tử hòa tan phân li một trong những phần, phần sót lại vẫn tồn bên trên bên dưới dạng phân tử vô hỗn hợp.

Các axit yếu ớt, bazơ yếu ớt và một vài muối bột là hóa học năng lượng điện li yếu ớt.

Những hóa học năng lượng điện li yếu ớt là:

Các axit yếu ớt như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, …

Các bazơ yếu ớt như: Bi(OH)2, Mg(OH)2, …

VD: CH3COOH ↔ CH3COO + H+

Sự phân li của hóa học năng lượng điện li yếu ớt là quy trình thuận nghịch tặc, lúc nào vận tốc phân li và vận tốc phối hợp những ion tạo nên lại phân tử đều bằng nhau, cân đối cảu quy trình năng lượng điện li được thiết lập.

Lưu ý: Các hóa học như AgCl, BaSO4, Fe(OH)3, … thông thường được xem như là ko tan nội địa. Tuy nhiên thực tiễn vẫn đang còn sự hòa tan một lượng vô cùng nhỏ, phần bị hòa tan hoàn toàn có thể phân li nên bọn chúng vẫn được xếp vô những hóa học năng lượng điện li. 

Xem thêm: công thức đạo hàm của hàm hợp