chu kì bán rã

Công thức phóng xạ phân tử nhân, vật lí lớp 12

Công thức vật lí chu kỳ luân hồi chào bán rã:

\(N=N_0e^{-\lambda t} \Rightarrow T=\dfrac{t .ln2}{ln \dfrac{N_0}{N}}\)

Bạn đang xem: chu kì bán rã

\(\Delta m=m_0(1-e^{-\lambda t}) \Rightarrow T=- \dfrac{t.ln2}{ln \left ( 1-\dfrac{\Delta m}{m_0}\right )}\)

\(\Delta N=N_0(1-e^{-\lambda t}) \Rightarrow T=- \dfrac{t.ln2}{ln \left ( 1-\dfrac{\Delta N}{N_0}\right )}\)

\(\left\{\begin{matrix}N_1=N_0e^{-\lambda t_1}\\ N_2=N_0e^{-\lambda t_2}\end{matrix}\right. \Rightarrow T=\dfrac{(t_1-t_2)ln2}{ln \dfrac{N_1}{N_2}}\)

Chu kỳ chào bán tung của một số trong những chất:

               Chất phóng xạ        Chu kì bá tung T
                Radon (Rn-219)                4 giây
                  Oxi (O-15)              122 giây
                   Iot (I-131)               8,9 giây
              Poloni (Po-210)             138,4 ngày
               Radi (Ra-226)             1620 năm
              Cacbon (C-14)              5730 năm
               Urani (U-235)           \(7,13.10^8\) năm

Công thức Độ phóng xạ

\(H=H_0 e^{-\lambda t}(Bq)\)

\(H_0=\lambda N_0\): phỏng phóng xạ ban đầu

\(1 Bq=1\) phân rã/s

\(1Ci=3,7.10^{10}Bq\)

Năng lượng lan đi ra Khi tạo ra trở thành m(g) He:

\(W_t=N.W_{lk}=\dfrac{m}{A}.N_A.W_{lk}\)

Định luật phóng xạ:

(\(N_0\): số phân tử ban đầu;  \(N\): số phân tử còn lại;  \(\Delta N\): số phân tử phân rã;  \(m_0\): lượng hóa học ban đầu;  \(m\): lượng hóa học còn lại;  \(\lambda\): hằng số phóng xạ (phân rã);  \(t\): thời hạn phóng xạ;  \(T\): chu kì bán rã)

\(\lambda=\dfrac{ln2}{T}=\dfrac{0,693}{T}\)

+) Số phân tử nhân sót lại sau thời hạn phóng xạ t,  \(N_0\) số phân tử nhân lúc đầu được xem bám theo công thức sau:

\(N=N_0 e^{-\lambda t}=N_02^{-\dfrac {t}{T}}\)

+) Khối lượng sót lại sau thời hạn phóng xạ t:

Xem thêm: công thức mũ 3

\(m=m_0e^{\lambda t}=m_02^{-\dfrac{t}{T}}\)

\(\lambda=\dfrac{ln2}{T}\): hằng số phóng xạ

+) Sô phân tử nhân bị phân tung sau thời hạn phóng xạ t được xem bám theo công thức sau:

\(\Delta N=N_0(1-e^{-\lambda t})=N_0\left ( 1-2^{-\dfrac{t}{T}}\right )\)

+) Khối lượng bị phân tung sau thời hạn phóng xạ t được xem bám theo công thức sau:

\(\Delta m=m_0(1-e^{\lambda t})=m_0\left (1-2^{- \dfrac{t}{T}} \right )\)

Bài toán phân tử nhân con:   \(X \rightarrow Y+\alpha\)

+)   \(\dfrac{N_Y}{N_X}=e^{\lambda t}-1=2^{- \dfrac{t}{T}}-1\)

+)   \(\dfrac{m_Y}{m_X}=\dfrac{N_Y}{N_X}. \dfrac{A_Y}{A_X}=\left (2^{- \dfrac{t}{T}}-1 \right )\dfrac{A_Y}{A_X}\)

+)  Nếu:

\(\left\{\begin{matrix}t_1 \rightarrow \dfrac{N_Y}{N_X}=k\\ t_2=t_1+nT \rightarrow \dfrac{N_Y}{N_X}=k’\end{matrix}\right.\Rightarrow k’=2^n.k+2^n-1\)

+)   \(t=nT \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}N=\dfrac{N_0}{2^n};m=\dfrac{m_0}{2^n}\\ \Delta N=\left ( 1-\dfrac{1}{2^n} \right )N_0\\ \Delta m=\left ( 1-\dfrac{1}{2^n} \right )m_0\end{matrix}\right.\)

Xem thêm: tổng hai bình phương

Xem thêm:
Tổng ăn ý công thức vật lí lớp 12