công thức chung của anken

1. Anken là gì?

 • Anken (olefin) là những hidrocacbon ko no, mạch hở và nhập phân tử của chính nó với có một links song C=C còn sót lại thì toàn bộ đều là links đơn.

  Bạn đang xem: công thức chung của anken

 • Công thức giản dị và đơn giản nhất của phù hợp hóa học nhập sản phẩm Anken là CH2=CH2.

Anken là phù hợp chất

2. Công thức cấu trúc và cơ hội gọi thương hiệu của Anken

2.1. Công thức tổng quát

CTTQ: CnH2n

2.2. Cách gọi thương hiệu của những Anken

Có nhì cơ hội gọi thương hiệu anken: thương hiệu thường thì và thương hiệu thay cho thế.

2.2.1. Tên thông thường

Tên thường thì là tên gọi Ankan với nằm trong số vẹn toàn tử cacbon thuở đầu, tiếp sau đó thay đổi đuôi -an trở thành đuôi -ilen.

Ví dụ: CH2=CH2: etilen

2.2.2. Tên thay cho thế

Tên thay cho thế là tên gọi được hiểu theo dõi sự bố trí thứu tự là số chỉ địa điểm nhánh – thương hiệu nhánh – số chỉ địa điểm của links song – en

Ví dụ: CH2=CH-CH2-CH3: But-1-en

3. Tính hóa học cơ vật lý của Anken

 • Các anken kể từ C2 → C4 ở dạng khí, kể từ C5 trở chuồn là hóa học lỏng hoặc rắn (ở ĐK thường).

 • Khi phân tử khối tăng thì sức nóng chừng sôi, lượng riêng biệt và sức nóng nhiệt độ chảy cúng tăng dần dần.

 • Anken nhẹ nhàng rộng lớn nước.

 • Anken không nhiều tan nội địa, tan được nhập một trong những dung môi tuy nhiên dễ dàng tan trong những dung môi cơ học như rượu, ete,…

 • Các anken đều không tồn tại màu sắc.

4. Tính hóa học hoá học tập của Anken

4.1. Phản ứng nằm trong hidro (Anken + H2)

Ta với phương trình tổng quát tháo của phản xạ nằm trong hidro như sau:

CnH2n + H2 $xrightarrow{Ni,t^{o}}$ CnH2n+2

4.2. Phản ứng nằm trong phù hợp halogen

Phản ứng nằm trong cộng halogen hoặc còn được gọi là phản xạ halogen hoá.

Ta với phương trình tổng quát tháo của phản xạ nằm trong phù hợp halogen như sau:

 • Phản ứng với Brom

CH2=CH2+Br2Br-CH2-CH2-Br

Anken làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom.

→ Phản ứng này được dùng nhằm nhận thấy Anken.

 • Phản ứng với Clo

CH2=CH2 + Cl2 → Cl-CH2-CH2-Cl

4.3. Phản ứng nằm trong phù hợp Hiđro halogenua

 • Anken + HCl

CH2=CH2 + HCl → CH3-CH2Cl

Chú ý: Đồng đẳng của etilen Lúc phản xạ sẽ tạo nên đi ra láo lếu phù hợp những thành phầm nhập bại liệt thành phầm chủ yếu và thành phầm phụ.

CH3-CH=CH2 + HCl → CH3-CHCl-CH3 (spc)

+ CH3-CH2-CH2-Cl (spp)

 • Anken + HBr

CH2=CH2+HBr → CH3-CH2-Br

Chú ý:

 • Phản ứng dễ dàng dần dần theo dõi sản phẩm HCl, HBr, HI.

 • Phản ứng nằm trong HX nhập anken bất đối tạo nên láo lếu phù hợp bao gồm nhì thành phầm.

 • Đối với những anken không giống bất đối xứng Lúc nằm trong HX tiếp tục tuân theo dõi quy tắc Maccopnhicop.

Quy tắc Maccopnhicop được hiểu rằng ưu tiên nằm trong nhập vẹn toàn tử Cacbon bậc thấp hơn trước đây còn so với vẹn toàn tử hoặc group vẹn toàn tử X ưu tiên nằm trong nhập vẹn toàn tử Cacbon với bậc cao hơn nữa nhập phản xạ nằm trong HX nhập links bội thì vẹn toàn tử H.

4.4. Phản ứng nằm trong phù hợp H2O (đun rét, với axit loãng xúc tác)

4.4.1. Phản ứng nằm trong phù hợp nước của Etilen:

CH2=CH2+H2O $xrightarrow{H^{+}_{loang},t^{o}}$ CH3-CH2-OH

4.4.2. Các đồng đẳng của Etilen

CH3-CH=CH2+H2O → CH3-CHOH-CH3 (spc)

+CH3-CH2-CH2-OH (spp)

Chú ý: Đối với những anken không giống bất đối xứng Lúc nằm trong H2O cũng tuân theo dõi quy tắc Maccopnhicop: Nhóm -OH lắp đặt nhập C bậc cao.

4.5. Phản ứng trùng hợp

 • Với ĐK với xúc tác, đun rét, áp suất cao.

n$_{CH_{2}}$ = CH2 $xrightarrow{p,xt,t^{o}}$ (-CH2-CH2-)n (Polietylen hoặc PE)

$n_{CH_{2}}=CH-CH_{3} xrightarrow{p,xt,t^{o}} (-CH_{2}-CH(CH_{3})-)_{n}$ (Polipropilen hoặc PP)

 • Sơ vật phản xạ trùng hợp: nA $xrightarrow{p,xt,t^{o}}$ (B)n

 • Vậy quy trình nằm trong phù hợp thường xuyên nhiều phân tử nhỏ như thể nhau hoặc tương tự động nhau tạo ra trở thành phân tử lớn(hợp hóa học cao phân tử) được gọi là phản xạ trùng khớp.

4.6. Phản ứng oxi hoá

4.6.1. Phản ứng lão hóa ko trả toàn

 • Phản ứng oxi hoá ko trọn vẹn của Anken tạo ra trở thành ancol nhiều chức với 2 group -OH hoặc đứt mạch C địa điểm nối tạo ra trở thành anđehit hoặc axit.

 • Anken + KMnO4 ⇒ Dung dịch dung dịch tím bị thất lạc màu sắc vì chưng Anken .

 • Tổng quát:

2CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n(OH)2 + 2KOH + 2MNO2

 • Nhận xét: tao rất có thể dùng hỗn hợp dung dịch tím nhằm nhận thấy Anken vì thế nó làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím.

4.6.2. Phản ứng cháy (oxi hóa trả toàn)

 • Phương trình tổng quát: CnH2n + $frac{3n}{2}$O2 → nCO2 + nH2O

 • Chú ý: Phản ứng thắp cháy của Anken có: CnH2n + $frac{3n}{2}$O2 → nCO2 + nH2O

 • Chú ý: Đặc điểm phản xạ cháy Anken là: n$_{CO_{2}}=n_{H_{2}O}$

5. Điều chế Anken

5.1. Trong chống thí nghiệm

 • Điều chế Anken kể từ tách nước kể từ ancol etylic:

PTTQ: CnH2n+1OH $xrightarrow{H_{2}SO_{4},geq17^{o}C}$ CnH2n + H2O

Ví dụ: C2H5OH $xrightarrow{H_{2}SO_{4},geq17^{o}C}$ C2H4 + H2O

5.2. Trong công nghiệp

 • Ta rất có thể pha trộn Anken từ các việc thu kể từ mối cung cấp khí chế thay đổi dầu lửa.

 • Tách H2 ngoài Ankan:

PTTQ: CnH2n+2$xrightarrow{Fe,t^{o}C}$ CnH2n + H2

 • Tách HX kể từ dẫn xuất CnH2n+1X

PTTQ: CnH2n+1X + NAOH $xrightarrow{ancol}$ C$_{n_{H_{2n}}}$ + Na + H2O

 • Từ dẫn xuất đihalogen tách X2 (2 vẹn toàn tử C ở cạnh nhau gắn kèm với 2 vẹn toàn tử halogen):

PPTQ: CnH2nX2 + Zn $xrightarrow{t^{o}}$ CnH2n + ZnBr2

 • Ankin hoặc Ankadien nằm trong H2 với xúc tác Pd/PbCO3:

PPTQ: CnH2n-2 + H2 → CnH2n

6. Một số bài bác luyện trắc nghiệm về Anken (có đáp án)

Câu 1: Đồng đẳng nào là trong những đồng đẳng sau của etilen với %C = 85,71%?

A. Hexilen

B. Butilen

C. Etilen

D. Tất cả những ý trên

Lời giải: Đáp án D. Vì:

Ta với công thức công cộng của Anken là CnH2n

%C = $frac{12n}{14n}$ = 85,71%

Vậy với từng %C luôn luôn vì chưng 85,71%.

Câu 2: Bài cho tới hóa học X với công thức CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay cho thế của X là?

A. 3- metybut-1-in

B. 3- metybut-1-en

Xem thêm: diện tích đáy khối lăng trụ

C. 2-metybut-3-en

D. 2-metybut-3-in

Lời giải: Đáp án B

Câu 3: Tên gọi không giống của sản phẩm đồng đẳng anken là:

A. Hidrocacbon ko no

B. Parafin

C. Olefin

D. Hidrocacbon ko bão hoà

Lời giải: Đáp án C

Anken hoặc thường hay gọi là olefin.

Câu 4: Tổng số đồng phân cấu trúc mạch hở ứng với công thức phân tử của C4H8:

A. 5

B. 4

C. 8

D. 3

Lời giải: Đáp án D

Các đồng phân cấu trúc mạch hở ứng với công thức C4H8 là

CH2=CH-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH3

CH2=C(CH3)2

Vậy với 3 đồng phân cấu trúc.

Câu 5: Phản ứng nào là được dùng tiện nhất lúc phân biệt etan và eten:

A. Phản ứng với hỗn hợp brom

B. Phản ứng nằm trong hiđro

C. Phản ứng trùng hợp

D. Phản ứng thắp cháy

Lời giải: Đáp án A vì thế Lúc dẫn láo lếu phù hợp khí qua quýt hỗn hợp Brom thì khí Etan làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br, khí etan thì ko phản xạ với dd Br bay thoát ra khỏi hỗn hợp.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

Câu 6: Trong những Hiđrocacbon tại đây loại nào là phản xạ được với hỗn hợp Brom thu được một,2- đibrombutan?

A. But-1-en

B. But-2-en

C. 2-metylpropen

D. Butan

Lời giải: Đáp án A vì thế :

CH2=CH-CH2-CH3 + Br → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

(But-1-en) (1,2-đibrombutan)

Câu 7: Để khử trọn vẹn 200ml hỗn hợp KMnO4 0,2M tạo ra trở thành hóa học rắn black color cần thiết V(lít) C2H4(đktc). V có mức giá trị là:

A. 1,344

B. 4,480

C. 2,240

D. 2,688

Lời giải: Đáp án A

Ta với phương trình:

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O3 → C2H4(OH)2 + 2MnO2(đen) + 2KOH

n$_{KMnO_{4}}$ = 0,2.0,2 = 0,04 mol

Theo phương trình bên trên tao có:

n$_{C_{2}H_{4}}$ = $frac{3}{2}$n$_{KMnO_{4}}$=32.n$_{KMnO_{4}}$ = 32.0,04 = 0.06 mol

V = 0,06.22,4 = 1,344 lít

Câu 8: Thu được một tấn polietilen Lúc tiến hành phản xạ trùng khớp m tấn etilen với hiệu suất phản xạ vì chưng 80%:

A. 2

B. 0,8

C. 1,8

D. 1,25

Lời giải: Đáp án D vì

metilen(lý thuyết) = mpolietilen = 1 tấn (Bảo toàn khối lượng)

→ metilen thực tiễn = 1.10080 = 1,25 tấn

Câu 9: Cho láo lếu phù hợp X bao gồm propen và một anken đồng đẳng không giống. Thực hiện nay phản xạ thắp cháy trọn vẹn 1 mol láo lếu phù hợp X thì cần phải có 4,75 mol O2. Vậy anken còn sót lại nhập X rất có thể là:

A. Eten

B. Propan

C. Buten

D. Etan

Lời giải: Đáp án C

CnH2n + $frac{3n}{2}$O2xrightarrow{t^{o}}$ nCO2 + nH2O

1 4,75 mol

1.$frac{3n}{2}$ = 4,75

n = 3,17

Vậy hóa học còn sót lại cần với > 3C (vì Hỗn phù hợp chứa chấp propen với 3C)

Dựa nhập đáp án lựa chọn C4H8

Câu 10: Xác tấp tểnh CTCT của hóa học X biết Lúc tiến hành thực nghiệm thắp cháy trọn vẹn 10ml hiđrocacbon X mạch hở nhận được 40ml CO2 ở nằm trong ĐK sức nóng chừng, áp suất. tường hóa học X với cấu trúc mạch phân nhánh và với tài năng thất lạc màu sắc dd Brom.

Lời giải:

10ml X → 40ml CO2

Số C nhập X = $frac{V_{CO_{2}}}{V_{X}}$ = 4

Bài cho tới hóa học X làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom nên suy đi ra X ko no và mạch hở, với 4C

Vậy X là (CH3)2C = CH2

Bài ghi chép bên trên tiếp tục tổ hợp những lý thuyết cần thiết của anken hóa 11 như công thức cấu trúc, cơ hội gọi thương hiệu, đặc điểm cơ vật lý, đặc điểm hoá học tập, cùng theo với này là những ví dụ rõ ràng về những dạng bài bác về Anken. Mong rằng với nội dung bài viết này, những em tiếp tục thực hiện đảm bảo chất lượng những dạng bài bác luyện của Anken. Và để sở hữu thành phẩm cực tốt, những em học viên hãy nhớ là truy vấn nền tảng Vuihoc.vn và ĐK thông tin tài khoản nhằm luyện đề ngay lập tức ngày hôm nay nhé!

Xem thêm: đề thi thử toán 2022

Đánh giá