công thức tính tích vô hướng của hai vectơBài viết lách Công thức tính Tích vô vị trí hướng của nhị vecto vô không khí với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Công thức tính Tích vô vị trí hướng của nhị vecto vô không khí.

Công thức tính Tích vô vị trí hướng của nhị vecto vô không khí cực kỳ hay

Bạn đang xem: công thức tính tích vô hướng của hai vectơ

Bài giảng: Các dạng bài bác luyện hệ trục tọa chừng vô không khí - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

+ Tích vô vị trí hướng của nhị vecto:

    a.b=a1.b1+ a2.b2+ a3.b3

+ ab⇔a1.b1+ a2.b2+ a3.b3=0

+ a2=a12+a22+a32

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trong không khí với hệ trục tọa chừng Oxyz, cho những vecto a=(1;2;1),

b=(3;-1;2), c=(4; -1; -3),d=(3; -3; -5),u=(1;m;2),m∈R.

a) Tính a.b; b(a-2c)

b) So sánh a.(b.c) và (a.b ) c

c) Tính những góc (a,b ), ( a+b,3a- 2c )

d) Tìm m nhằm u⊥(b+d)

e) Tìm m nhằm (u,a )=600

Quảng cáo

Lời giải:

a) a =(1;2;1),b =(3;-1;2)

a .b =1.3+2.(-1)+1.2=3.

c =(4; -1; -3)⇒2c =(8; -2; -6)⇒ a -2c =(-7;4;7)

b (a -2c )=3.(-7)-1.4+2.7=-11

b) b .c =3.4+(-1).(-1)+2.(-3)=7⇒a .(b .c )=(7;14;7)

a .b =3⇒(a .b ) c =(12; -3; -9)

Vậy a .(b .c )≠(a .b ) c

c) Ta có:

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

⇒(a.b )≈710

+ a+ b=(4;1;3),3a- 2c=(-5;8;9)

⇒cos( a+b,3a- 2c )

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

⇒( a +b ,3a - 2c )≈770

d) b +d =(6; -4; -3); u =(1;m;2)

u ⃗⊥(b +d ⃗ )⇔u .(b +d )=0⇔6-4m-6=0⇔m=0

e)

(u ,a )=600⇔cos⁡(u ,a )=1/2

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Bài 2: Trong không khí hệ tọa chừng Oxyz, mang đến nhị vecto a,b sao mang đến (a,b )=1200,

|a |=2; |b |=3. Tính |a+ b | và |a-2b |

Lời giải:

Áp dụng công thức: a .b =|a |.|b |.cos⁡(a ,b )

Ta có: |a + b |2=(a + b )2=a 2+2a .b +b 2

=|a |2+|b |2+2|a |.|b |.cos⁡(a ,b )=4+9+2.2.3.((-1)/2)=7

⇒|a + b |=√7

Tương tự:

|a -2b |2 =|a |2+4|b |2-4|a |.|b |.cos⁡(a ,b )=4+36-4.2.3.((-1)/2)=52

⇒|a -2b |=2√(13)

Quảng cáo

Bài 3: Trong không khí Oxyz, cho những điểm A(2; -1; 1), B(3; 5; 2), C(8; 4; 3), D(-2; 2m+1; -3)

a) Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông

b) Tìm m sao mang đến tam giác ABD vuông bên trên A

c) Tính số đo góc A của tam giác ABC

Lời giải:

a) Ta có: AB=(1;6;1); BC=(5;-1;1)

AB.BC=1.5+6.(-1)+1.1=0

ABBC⇒ΔABC vuông bên trên B.

b) AB=(1;6;1); AD=(-4;2m+2; -4)

Tam giác ABD vuông bên trên A ⇔AB.AD=0

⇔1.(-4)+6.(2m+2)+1.(-4)=0

⇔12m+4=0⇔m=(-1)/3

c) AB=(1;6;1); AC=(6;5;2)

cos⁡A=cos⁡(AB;AC )

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

⇒Â≈400

B. Bài luyện vận dụng

Bài 1: Cho những vectơ u(u1;u2;u3) và v(v1;v2;v3), u. v=0 Khi và chỉ khi:

   A. u1v1+u2v2+u3v3=0

   B. u1+v1+u2+v2+u3+v3=0

   C. u1v1+u2v2+u3v3=1

   D. u1v2+u2v3+u3v1=-1

Lời giải:

Đáp án : A

Bài 2: Cho nhị vectơ ab tạo ra cùng nhau góc 600 và |a| =2; |b| =4. Khi bại liệt |a + b | bằng:

   A. 2√7    B. 2√3

   C. 2√5   D. 2

Lời giải:

Đáp án : A

Giải quí :

|a + b |2=(a + b )2=|a |2+|b |2+2|a |.|b |.cos⁡(a + b )

=4+16+2.2.4.1/2=28

⇒|a + b |=2√7

Quảng cáo

Bài 3: Cho a(-2;1;3), b(1;2;m). Với độ quý hiếm này của m nhằm a vuông góc với b ?

   A. m=-1   B. m=1

   C. m=2   D. m=0

Lời giải:

Đáp án : D

Giải quí :

a vuông góc với b Khi và chỉ Khi a . b=0

⇔-2.1+1.2+3.m=0⇔m=0

Bài 4: Tính cosin của góc thân thiện nhị vectơ ab biết a(8;4;1), b(2;-2;1)

   A. 1/2   B. √(2)/2

   C. √(3)/2   D. 1/3

Lời giải:

Đáp án : D

Giải quí :

cos⁡(a , b)

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Bài 5: Cho tam giác ABC với A(-1;-2;4), B(-4;-2;0), C(3;-2;1). Khi bại liệt số đo của góc BACˆ bằng:

   A. 300    B. 900

   C. 600   D. 450

Lời giải:

Đáp án : B

Giải quí :

AB=(-3;0; -4); AC=(4;0;-3)

cos⁡BACˆ=cos⁡( AB ; AC)

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

BACˆ=900

Bài 6: Cho tư điểm A(1;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1), D(-2;1;-1). Khi bại liệt số đo của góc thân thiện hai tuyến đường trực tiếp AB và CD là :

   A. 300    B. 450

   C. 600   D. 900

Lời giải:

Đáp án : B

Giải quí :

AB =(-1;1;0); CD =(-2;1; -2)

Gọi góc thân thiện 2 đường thẳng liền mạch AB và CD là α

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

⇒α=450

Bài 7: Trong không khí với hệ toạ chừng Oxyz, mang đến nhị vecto a; b. Trong những xác định sau, xác định này đúng:

   A. a .|b |=|a |.b với từng a ; b

   B. ( a b )2=a 2 . b 2 với từng a ; b

   C. |a . b | ≤|a |.|b | với từng a ; b

   D. a . b =0 Khi và chỉ Khi a = 0 hoặc b = 0

Lời giải:

Đáp án : C

Giải quí :

VD: a =(2; -3;1), b =(1;1;1)

⇒|a |=√14; |b |=√3

a) a . |b |=(2√3; -3√3;√3)

|a |. b =(√14; √14; √14)

Xem thêm: nguoi bi an 2018 tap 14

a . |b |≠| a | . b

b) a b =2.1-3.1+1.1=0

a 2 . b 2=14.3=52

⇒( a b )2a 2 . b 2

d) a b =0 tuy nhiên a0 hoặc b0

Vậy a, b, d sai, c chính.

Bài 8: Trong không khí Oxyz, mang đến a(-1;2;-3), b(3;3;4), c(5;0-1). Giá trị của a (b + c ) là:

   A. 8   B. 11

   C. -8   D. -11

Lời giải:

Đáp án : D

Giải quí :

b + c =(8;3;3)

a (b + c )=-1.8+2.3-3.3=-11

Bài 9: Cho 3 điểm A(2; 1; -3), B(–2; 2; –6), C(5; 0; –1). Tích AB. AC bằng:

   A. -6   B. 65

   C. -19    D. 33

Lời giải:

Đáp án : C

Giải quí :

AB =(-4;1; -3); AC=(3; -1;2)

AB . AC =-4.3+1.(-1)-3.2=-19

Bài 10: Trong không khí với hệ tọa chừng Oxyz, ĐK nhằm a vuông góc với b là gì ?

   A. a . b =0   B. [ a , b] = 0

   C. a + b = 0   D. a - b = 0

Lời giải:

Đáp án : A

Giải quí :

Bài 11: Cho nhị vecto a; bthay thay đổi tuy nhiên luôn luôn thỏa mãn nhu cầu |a|=5; |b |=3. Giá trị lớn số 1 của |a -2 b | là:

   A. 11   B. -1

   C. 1    D. √61

Lời giải:

Đáp án : D

Giải quí :

Ta có: |a - 2 b |2 = ( a - 2 b )2 = | a |2 + 4| b |2 - 4| a |.| b |.cos⁡( a ; b )

| a -2 b | lớn số 1 ⇔ | a - 2 b |2 lớn số 1 ⇔cos⁡( a ; b )=0

Khi đó: | a - 2 b |2=| a |2+4| b |2=25+4.9=61

⇒|a - 2 b |=√61

Bài 12: Trong không khí với hệ toạ chừng Oxyz, mang đến phụ thân vectơ a(-1;1;0), b(1;1;0), c(1;1;1,). Trong những mệnh đề sau, mệnh đề này sai ?

   A. | a|= √2    B. cb

   C. ab   D. | c |=√3

Lời giải:

Đáp án : B

Giải quí :

Ta có: c . b=1.1+1.1+0.1=2≠0

⇒ Hai vecto c ; b ko vuông góc cùng nhau

Bài 13: Trong không khí với hệ toạ chừng Oxyz, mang đến tam giác ABC sở hữu AB=(-3;0;4), AC=(5;-2;4). Độ lâu năm trung tuyến AM là:

   A. 3√2   B. 4√2

   C. 2√3   D. 5√3

Lời giải:

Đáp án : A

Giải quí :

Ta có: AB=|AB |=5; AC=|AC |=√45

cos⁡BACˆ =cos⁡(AB ; AC )

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Ta có: BC2=AB2+AC2 - 2AB.AC.cos⁡BACˆ =68

AM là trung tuyến

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

⇒AM=3√2

Bài 14: Cho | a |=2; | b |=5, góc thân thiện nhị vectơ ab bởi vì (2π)/3, u = k a - b; v = a + 2 b. Để u vuông góc với v thì k bằng?

   A. -45/6   B. 45/6

   C. 6/45   D. -6/45

Lời giải:

Đáp án : A

Giải quí :

u = k a - b; v = a + 2 b

u . v =(k a - b )(a +2 b )=k a 2-2 b 2+(2k-1) a . b

Ta có: a . b =| a |.| b |.cos⁡( a ; b )=2.5.cos⁡(2π/3)=-5

u . v =4k-2.25+(2k-1).(-5)=-6k-45

Giả thiết: uv vuông góc cùng nhau ⇒ u . v =0

⇒-6k-45=0 ⇔ k=(-45)/6

Bài 15: Trong không khí với hệ tọa chừng Oxyz, mang đến a=(x;2;1), b =(2;1;2), Tìm x biết cos( a , b )=2/3.

   A. x=1/2   B. x=1/3

   C. x=3/2   D. x=1/4

Lời giải:

Đáp án : D

Giải quí :

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Bài 16: Trong không khí với hệ tọa chừng Oxyz, mang đến A (-2;2;-1), B (-2;3;0), C (x;3;-1). Giá trị của x nhằm tam giác ABC đều là:

   A. x=-1   B. x=-3

   C.Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải   D. x=1

Lời giải:

Đáp án : C

Giải quí :

AB =(0;1;1); AC =(x+2;1;0); BC =(x+2;0;-1)

Tam giác ABC đều ⇔ BACˆ= ABCˆ=600

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Khi đó:

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

⇔(x+2)2 + 1=2⇔(x+2)2=1

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Bài 17: Cho nhị vecto a; b tạo ra cùng nhau một góc 600. sành chừng lâu năm của nhị vecto bại liệt thứu tự là 5 và 10. Độ lâu năm của vecto hiệu a - b là:

   A. 15   B. 5

   C. 75   D. √(75)

Lời giải:

Đáp án : D

Giải quí :

Ta có: | a - b |2=( a - b )2=| a |2+| b |2-2| a |.| b |.cos⁡( a ; b )

=25+100-2.5.10.cos⁡600 =75

⇒|a - b |=√75

Bài 18: Trong không khí với hệ tọa chừng Oxyz,mang đến tam giác ABC với A(-4;3;5), B(-3;2;5) và C(5;-3;8). Tính cos⁡(AB ; BC ).

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Lời giải:

Đáp án : C

Giải quí :

AB =(1; -1;0); BC =(8; -5;3)

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Bài 19: Trong không khí với hệ toạ chừng Oxyz, tam giác ABC sở hữu A(-1;-2;4), B(-4;-2;0), C(3;-2;1). Số đo của góc B là:

   A. 450   B. 600

   C. 300   D. 1200

Lời giải:

Đáp án : A

Giải quí :

AB=(-3; 0;-4); BC=(7; 0;1)

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu tiếng giải

⇒(AB ; BC )=1350

Bˆ=450

Bài 20: Trong không khí Oxyz, mang đến nhị điểm A(x; y; z), B(m, n, p) thay cho thay đổi tuy nhiên luôn luôn thỏa mãn nhu cầu ĐK x2+y2+z2=4; m2+n2+p2=9. Vecto AB có tính lâu năm nhỏ nhất là:

   A. 5   B. 1

   C. 13   D. Không tồn tại

Lời giải:

Đáp án : B

Giải quí :

Ta có: OA = 2; OB = 3

AB≤|OA-OB|=1

Xem thêm: phim14.net cô nàng mạnh mẽ

Dấu bởi vì xẩy ra Khi O ở ngoài đoạn AB.

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


phuong-phap-toa-do-trong-khong-gian.jsp