đề thi toán thpt 2019

Vào chiều ngày 25/06, sỹ tử tham dự cuộc thi trung học phổ thông Quốc gia 2019 tiếp tục tổ chức thực hiện bài bác ganh đua môn Toán. Thời gian dối thực hiện bài bác là 90 phút với kiểu dáng ganh đua trắc nghiệm.

Nhằm đáp ứng nhu cầu yêu cầu vấn đề của quý cha mẹ và những sỹ tử về kỳ ganh đua cần thiết này, UEF tiếp tục thông thường xuyên update khêu gợi ý giải đề ganh đua, phán xét đề ganh đua, đáp án đầu tiên cũng giống như những vấn đề tương quan cho tới quy trình ganh đua tuyển chọn.
 

Bạn đang xem: đề thi toán thpt 2019

Các sỹ tử cùng với nhau ra soát vấn đề cá thể - Hình ảnh nguồn: tuoitre.vn

> Nhấn F5 nhằm update thông tin


> Đề ganh đua môn Toán - kỳ ganh đua trung học phổ thông Quốc gia 2019

Mã đề ganh đua 120:

đề ganh đua trung học phổ thông vương quốc 2017

> Gợi ý đáp án môn Toán - kỳ ganh đua trung học phổ thông Quốc gia 2019

Mã đề ganh đua 101

1. B 2. A 3. C 4. C 5. D 6. A 7. C 8. A 9. C 10. B
11. A 12. B 13. C 14. C 15. A 16. C 17. B 18. A 19. A 20. B
21. C 22. A 23. D 24. A 25. A 26. A 27. D 28. D 29. B 30. B
31. B 32. C 33. C 34. C 35. B 36. B 37. C 38. C 39. C 40. B
41. B 42. B 43. B 44. A 45. C 46. C 47. A 48. A 49. B 50. D

Mã đề ganh đua 102

1. A 2. C 3. C 4. D 5. D 6. C 7. C 8. C 9. B 10. B
11. D 12. B 13. B 14. C 15. C 16. C 17. D 18. A 19. B 20. B
21. D 22. A 23. C 24. C 25. A 26. D 27. B 28. C 29. B 30. D
31. A 32. C 33. A 34. A 35. B 36. D 37. B 38. A 39. D 40. A
41. B 42. D 43. B 44. D 45. D 46. A 47. A 48. D 49. B 50. D

Mã đề ganh đua 103

1. C 2. B 3. B 4. D 5. B 6. D 7. B 8. D 9. D 10. C
11. D 12. B 13. A 14. A 15. A 16. C 17. D 18. D 19. A 20. C
21. C 22. A 23. C 24. A 25. D 26. D 27. A 28. C 29. C 30. A
31. C 32. C 33. A 34. D 35. C 36. C 37. A 38. C 39. D 40. C
41. A 42. C 43. D 44. D 45. A 46. A 47. A 48. C 49. A 50. D

Mã đề ganh đua 104

1. A 2. B 3. A 4. D 5. B 6. A 7. D 8. B 9. B 10. A
11. D 12. A 13. C 14. C 15. C 16. A 17. C 18. B 19. D 20. D
21. B 22. C 23. C 24. A 25. D 26. A 27. A 28. D 29. A 30. B
31. C 32. C 33. A 34. B 35. D 36. B 37. D 38. A 39. D 40. C
41. B 42. B 43. B 44. C 45. D 46. C 47. D 48. B 49. B 50. C

Mã đề ganh đua 105

1. D 2. D 3. C 4. A 5. B 6. D 7. C 8. A 9. A 10. A
11. C 12. D 13. D 14. C 15. C 16. A 17. B 18. A 19. B 20. A
21. C 22. A 23. C 24. A 25. D 26. D 27. C 28. D 29. A 30. B
31. D 32. D 33. B 34. C 35. D 36. D 37. C 38. D 39. B 40. A
41. A 42. C 43. A 44. B 45. D 46. A 47. D 48. D 49. B 50. B

Mã đề ganh đua 106

1. A 2. C 3. A 4. B 5. A 6. C 7. B 8. B 9. B 10. A
11. D 12. B 13. C 14. C 15. D 16. A 17. C 18. C 19. D 20. B
21. B 22. D 23. D 24. B 25. D 26. B 27. D 28. C 29. D 30. C
31. C 32. D 33. D 34. B 35. B 36. D 37. C 38. C 39. B 40. B
41. C 42. B 43. B 44. D 45. D 46. C 47. C 48. B 49. D 50. D

Mã đề ganh đua 107

1. C 2. A 3. D 4. A 5. D 6. D 7. B 8. A 9. B 10. C
11. A 12. C 13. C 14. A 15. D 16. A 17. C 18. D 19. B 20. C
21. C 22. D 23. B 24. A 25. C 26. C 27. D 28. C 29. C 30. B
31. B 32. D 33. D 34. C 35. A 36. B 37. D 38. D 39. B 40. D
41. C 42. A 43. D 44. A 45. A 46. B 47. A 48. A 49. C 50. A

Mã đề ganh đua 108

1. B 2. D 3. C 4. A 5. C 6. A 7. B 8. B 9. B 10. C
11. A 12. D 13. A 14. D 15. D 16. B 17. A 18. B 19. B 20. C
21. C 22. D 23. B 24. C 25. B 26. C 27. D 28. D 29. C 30. A
31. C 32. D 33. A 34. D 35. C 36. B 37. D 38. A 39. A 40. C
41. A 42. C 43. B 44. A 45. D 46. A 47. C 48. A 49. A 50. D

Mã đề ganh đua 109

Xem thêm: sword art online progressive scherzo of deep night

1. D 2. C 3. C 4. C 5. A 6. B 7. B 8. B 9. A 10. D
11. A 12. A 13. D 14. A 15. B 16. C 17. D 18. C 19. A 20. B
21. D 22. D 23. A 24. A 25. A 26. C 27. B 28. C 29. A 30. A
31. D 32. D 33. B 34. D 35. A 36. B 37. A 38. D 39. D 40. B
41. D 42. B 43. C 44. B 45. C 46. C 47. D 48. C 49. A 50. B

Mã đề ganh đua 110

1. D 2. C 3. C 4. D 5. C 6. A 7. D 8. A 9. B 10. C
11. A 12. A 13. D 14. B 15. A 16. D 17. D 18. B 19. C 20. A
21. D 22. D 23. A 24. D 25. A 26. B 27. B 28. B 29. B 30. A
31. A 32. B 33. B 34. D 35. B 36. A 37. A 38. D 39. B 40. D
41. D 42. A 43. A 44. D 45. A 46. A 47. C 48. A 49. B 50. B

Mã đề ganh đua 111

1. A 2. B 3. C 4. A 5. D 6. D 7. A 8. B 9. B 10. A
11. C 12. B 13. A 14. A 15. C 16. C 17. B 18. B 19. B 20. C
21. D 22. A 23. B 24. D 25. A 26. C 27. B 28. B 29. D 30. C
31. D 32. C 33. D 34. C 35. C 36. A 37. D 38. B 39. B 40. C
41. A 42. C 43. C 44. B 45. D 46. D 47. A 48. D 49. A 50. A

Mã đề ganh đua 112

1. C 2. A 3. C 4. B 5. D 6. C 7. D 8. A 9. C 10. D
11. A 12. A 13. D 14. C 15. B 16. C 17. D 18. B 19. C 20. B
21. C 22. D 23. D 24. B 25. A 26. C 27. A 28. B 29. C 30. A
31. D 32. C 33. C 34. A 35. B 36. B 37. A 38. D 39. D 40. B
41. C 42. D 43. D 44. D 45. B 46. B 47. A 48. A 49. B 50. B

Mã đề ganh đua 113

1. C 2. B 3. C 4. C 5. C 6. A 7. B 8. B 9. A 10. C
11. D 12. D 13. A 14. C 15. D 16. C 17. D 18. B 19. C 20. D
21. D 22. C 23. B 24. A 25. B 26. A 27. B 28. D 29. C 30. B
31. D 32. A 33. A 34. B 35. A 36. B 37. B 38. C 39. D 40. B
41. D 42. D 43. B 44. C 45. B 46. C 47. A 48. C 49. B 50. A

Mã đề ganh đua 114

1. B 2. A 3. B 4. B 5. B 6. D 7. C 8. B 9. B 10. B
11. A 12. D 13. C 14. A 15. A 16. B 17. A 18. A 19. D 20. A
21. D 22. A 23. D 24. C 25. D 26. D 27. B 28. D 29. C 30. B
31. C 32. A 33.C 34. B 35. A 36. D 37. B 38. A 39. A 40. D
41. D 42. D 43. B 44. D 45. B 46. D 47. B 48. D 49. A 50. A

Mã đề ganh đua 115

1. D 2. C 3. C 4. C 5. D 6. A 7. D 8. C 9. D 10. A
11. B 12. B 13. B 14. D 15. C 16. D 17. D 18. A 19. C 20. B
21. C 22. B 23. B 24. A 25. D 26. B 27. A 28. C 29. A 30. A
31. B 32. D 33. B 34. B 35. B 36. C 37. C 38. D 39. B 40. D
41. D 42. C 43. B 44. D 45. D 46. B 47. A 48. D 49. A 50. B

Mã đề ganh đua 116

1. A 2. B 3. C 4. B 5. D 6. A 7. B 8. A 9. D 10. C
11. B 12. C 13. B 14. D 15. B 16. C 17. B 18. B 19. A 20. D
21. D 22. D 23. C 24. B 25. A 26. A 27. C 28. A 29. C 30. D
31. B 32. D 33. D 34. D 35. A 36. D 37. A 38. D 39. C 40. A
41. C 42. D 43. A 44. C 45. D 46. B 47. B 48. B 49. B 50. B

Mã đề ganh đua 117

1. D 2. C 3. D 4. D 5. C 6. D 7. B 8. D 9. D 10. C
11. B 12. B 13. C 14. A 15. D 16. D 17. C 18. B 19. B 20. D
21. C 22. C 23. B 24. A 25. A 26. A 27. D 28. D 29. A 30. D
31. B 32. A 33. A 34. B 35. C 36. D 37. A 38. B 39. B 40. A
41. A 42. A 43. C 44. C 45. B 46. D 47. A 48. A 49. B 50. B

Mã đề ganh đua 118

1. C 2. A 3. D 4. B 5. B 6. B 7. B 8. A 9. D 10. C
11. A 12. B 13. B 14. A 15. C 16. C 17. B 18. B 19. A 20. D
21. A 22. B 23. C 24. D 25. D 26. A 27. B 28. A 29. D 30. D
31. B 32. A 33. C 34. B 35. D 36. A 37. A 38. C 39. A 40. D
41. C 42. D 43. D 44. C 45. D 46. A 47. C 48. A 49. C 50. A

Mã đề ganh đua 119

1. D 2. A 3. B 4. A 5. A 6. B 7. B 8. B 9. C 10. C
11. D 12. A 13. D 14. A 15. D 16. A 17. A 18. B 19. C 20. C
21. C 22. D 23. C 24. D 25. B 26. D 27. B 28. D 29. A 30. A
31. D 32. C 33. C 34. B 35. B 36. A 37. B 38. A 39. A 40. C
41. B 42. B 43. D 44. C 45. B 46. C 47. C 48. A 49. D 50. C

Mã đề ganh đua 120

1. A 2. C 3. C 4. C 5. A 6. C 7. C 8. B 9. A 10. A
11.D 12. A 13. C 14. C 15. D 16. C 17. C 18. B 19. D 20. C
21. B 22. B 23. B 24. C 25. A 26. B 27. B 28. A 29. D 30. A
31. B 32. D 33. A 34. B 35. C 36. D 37. D 38. D 39. B 40. A
41. A 42. D 43. A 44. D 44. A 46. D 47. A 48. A 49. D 50. D

Mã đề ganh đua 121

1. B 2.B 3.B 4.C 5. D 6. D 7. B 8. B 9. C 10. D
11. C 12. B 13. C 14. C 15. B 16. 17. B 18. C 19. A 20. C
21. A 22. A 23. A 24. C 25. D 26. C 27. D 28. C 29. A 30. D
31. C 32. A 33. B 34. A 35. A 36. C 37. D 38. B 39. A 40. D
41. A 42. B 43. D 44. A 45. B 46. B 47. D 48. B 49. D 50. D

Mã đề ganh đua 122

1. A 2. D 3. D 4. A 5. C 6. D 7. C 8. C 9. D 10. B
11. C 12. A 13. D 14. C 15. B 16. B 17. B 18. A 19. B 20. C
21. C 22. A 23. A 24. D 25. B 26. D 27. A 28. C 29. B 30. B
31. C 32. B 33. D 34. A 35. A 36. C 37. C 38. B 39. B 40. D
41. B 42. C 43. A 44. A 45. B 46. A 47. D 48. D 49. B 50. D

Mã đề ganh đua 123

1. A 2. C 3. B 4. A 5. B 6. A 7.C 8. C 9. B 10. D
11. D 12. C 13. C 14. D 15. A 16. A 17. B 18. A 19. B 20. B
21. D 22. A 23. C 24. A 25. C 26. B 27. C 28. B 29. D 30. A
31. C 32. A 33. B 34. A 35. B 36. B 37. C 38. C 39. D 40. B
41. B 42. C 43. C 44. A 45. C 46. A 47. C 48. A 49. A 50. C

Mã đề ganh đua 124

1. C 2. B 3. D 4. B 5. C 6. A 7. C 8. B 9. D 10. D
11. B 12. D 13. B 14. B 15. B 16. B 17. D 18. A 19. C 20. D
21. A 22. C 23. A 24. B 25. D 26. D 27. D 28. C 29. B 30. A
31. B 32. B 33. B 34. C 35. C 36. D 37. C 38. A 39. A 40. D
41. D 42. B 43. A 44. C 45. D 46. A 47. D 48. A 49. D 50. B

> Đáp án đầu tiên môn Toán - kỳ ganh đua trung học phổ thông Quốc gia 2019

đề ganh đua trung học phổ thông vương quốc 2017


> Nhấn F5 nhằm update thông tin

Các sỹ tử và cha mẹ rất có thể tương tác tư vấn qua loa những kênh sau:
1. Số năng lượng điện thoại: (028)5422 5555 ;*Hotline/Zalo: 094 998 1717, 091 648 1080 * Website: mamnonthanhliet.edu.vn
2. E-mail: [email protected],
3. Kênh tư vấn trực tuyến: https://mamnonthanhliet.edu.vn/tu-van-tuyen-sinh

Năm 2019, cạnh bên công thức xét tuyển chọn vày thành quả ganh đua trung học phổ thông Quốc gia, xét thành quả ganh đua Đánh giá bán năng lượng của ĐHQG TP.HCM, UEF còn thực hiện công thức xét tuyển chọn học tập bạ lớp 12:

Xem thêm: effect đi với giới từ gì

Điều khiếu nại xét tuyển:
- Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương
- Tổng điểm tầm lớp 12 của phụ vương môn vô tổng hợp môn xét tuyển chọn đạt kể từ 18.0 trở lên trên so với chuyên môn ĐH.
Thời gian dối xét tuyển chọn mùa 1 cho tới không còn ngày 30/06

Thí sinh rất có thể tương tác ĐK online ngay lập tức lúc này và để được Tư vấn cụ thể hơn:
 

TT.TVTS-TT tổng hợp