đề toán thpt quốc gia 2019

Vào chiều ngày 25/06, sỹ tử tham gia dự thi trung học phổ thông Quốc gia 2019 đang được tổ chức thực hiện bài xích đua môn Toán. Thời gian ngoan thực hiện bài xích là 90 phút với kiểu dáng đua trắc nghiệm.

Nhằm thỏa mãn nhu cầu yêu cầu vấn đề của quý cha mẹ và những sỹ tử về kỳ đua cần thiết này, UEF tiếp tục thông thường xuyên update khêu ý giải đề đua, phán xét đề đua, đáp án đầu tiên cũng tựa như những vấn đề tương quan cho tới quy trình đua tuyển chọn.
 

Bạn đang xem: đề toán thpt quốc gia 2019

Các sỹ tử bên nhau soát lại vấn đề cá thể - Hình ảnh nguồn: tuoitre.vn

> Nhấn F5 nhằm update thông tin


> Đề đua môn Toán - kỳ đua trung học phổ thông Quốc gia 2019

Mã đề đua 120:

đề đua trung học phổ thông vương quốc 2017

> Gợi ý đáp án môn Toán - kỳ đua trung học phổ thông Quốc gia 2019

Mã đề đua 101

1. B 2. A 3. C 4. C 5. D 6. A 7. C 8. A 9. C 10. B
11. A 12. B 13. C 14. C 15. A 16. C 17. B 18. A 19. A 20. B
21. C 22. A 23. D 24. A 25. A 26. A 27. D 28. D 29. B 30. B
31. B 32. C 33. C 34. C 35. B 36. B 37. C 38. C 39. C 40. B
41. B 42. B 43. B 44. A 45. C 46. C 47. A 48. A 49. B 50. D

Mã đề đua 102

1. A 2. C 3. C 4. D 5. D 6. C 7. C 8. C 9. B 10. B
11. D 12. B 13. B 14. C 15. C 16. C 17. D 18. A 19. B 20. B
21. D 22. A 23. C 24. C 25. A 26. D 27. B 28. C 29. B 30. D
31. A 32. C 33. A 34. A 35. B 36. D 37. B 38. A 39. D 40. A
41. B 42. D 43. B 44. D 45. D 46. A 47. A 48. D 49. B 50. D

Mã đề đua 103

1. C 2. B 3. B 4. D 5. B 6. D 7. B 8. D 9. D 10. C
11. D 12. B 13. A 14. A 15. A 16. C 17. D 18. D 19. A 20. C
21. C 22. A 23. C 24. A 25. D 26. D 27. A 28. C 29. C 30. A
31. C 32. C 33. A 34. D 35. C 36. C 37. A 38. C 39. D 40. C
41. A 42. C 43. D 44. D 45. A 46. A 47. A 48. C 49. A 50. D

Mã đề đua 104

1. A 2. B 3. A 4. D 5. B 6. A 7. D 8. B 9. B 10. A
11. D 12. A 13. C 14. C 15. C 16. A 17. C 18. B 19. D 20. D
21. B 22. C 23. C 24. A 25. D 26. A 27. A 28. D 29. A 30. B
31. C 32. C 33. A 34. B 35. D 36. B 37. D 38. A 39. D 40. C
41. B 42. B 43. B 44. C 45. D 46. C 47. D 48. B 49. B 50. C

Mã đề đua 105

1. D 2. D 3. C 4. A 5. B 6. D 7. C 8. A 9. A 10. A
11. C 12. D 13. D 14. C 15. C 16. A 17. B 18. A 19. B 20. A
21. C 22. A 23. C 24. A 25. D 26. D 27. C 28. D 29. A 30. B
31. D 32. D 33. B 34. C 35. D 36. D 37. C 38. D 39. B 40. A
41. A 42. C 43. A 44. B 45. D 46. A 47. D 48. D 49. B 50. B

Mã đề đua 106

1. A 2. C 3. A 4. B 5. A 6. C 7. B 8. B 9. B 10. A
11. D 12. B 13. C 14. C 15. D 16. A 17. C 18. C 19. D 20. B
21. B 22. D 23. D 24. B 25. D 26. B 27. D 28. C 29. D 30. C
31. C 32. D 33. D 34. B 35. B 36. D 37. C 38. C 39. B 40. B
41. C 42. B 43. B 44. D 45. D 46. C 47. C 48. B 49. D 50. D

Mã đề đua 107

1. C 2. A 3. D 4. A 5. D 6. D 7. B 8. A 9. B 10. C
11. A 12. C 13. C 14. A 15. D 16. A 17. C 18. D 19. B 20. C
21. C 22. D 23. B 24. A 25. C 26. C 27. D 28. C 29. C 30. B
31. B 32. D 33. D 34. C 35. A 36. B 37. D 38. D 39. B 40. D
41. C 42. A 43. D 44. A 45. A 46. B 47. A 48. A 49. C 50. A

Mã đề đua 108

1. B 2. D 3. C 4. A 5. C 6. A 7. B 8. B 9. B 10. C
11. A 12. D 13. A 14. D 15. D 16. B 17. A 18. B 19. B 20. C
21. C 22. D 23. B 24. C 25. B 26. C 27. D 28. D 29. C 30. A
31. C 32. D 33. A 34. D 35. C 36. B 37. D 38. A 39. A 40. C
41. A 42. C 43. B 44. A 45. D 46. A 47. C 48. A 49. A 50. D

Mã đề đua 109

Xem thêm: seo in guk

1. D 2. C 3. C 4. C 5. A 6. B 7. B 8. B 9. A 10. D
11. A 12. A 13. D 14. A 15. B 16. C 17. D 18. C 19. A 20. B
21. D 22. D 23. A 24. A 25. A 26. C 27. B 28. C 29. A 30. A
31. D 32. D 33. B 34. D 35. A 36. B 37. A 38. D 39. D 40. B
41. D 42. B 43. C 44. B 45. C 46. C 47. D 48. C 49. A 50. B

Mã đề đua 110

1. D 2. C 3. C 4. D 5. C 6. A 7. D 8. A 9. B 10. C
11. A 12. A 13. D 14. B 15. A 16. D 17. D 18. B 19. C 20. A
21. D 22. D 23. A 24. D 25. A 26. B 27. B 28. B 29. B 30. A
31. A 32. B 33. B 34. D 35. B 36. A 37. A 38. D 39. B 40. D
41. D 42. A 43. A 44. D 45. A 46. A 47. C 48. A 49. B 50. B

Mã đề đua 111

1. A 2. B 3. C 4. A 5. D 6. D 7. A 8. B 9. B 10. A
11. C 12. B 13. A 14. A 15. C 16. C 17. B 18. B 19. B 20. C
21. D 22. A 23. B 24. D 25. A 26. C 27. B 28. B 29. D 30. C
31. D 32. C 33. D 34. C 35. C 36. A 37. D 38. B 39. B 40. C
41. A 42. C 43. C 44. B 45. D 46. D 47. A 48. D 49. A 50. A

Mã đề đua 112

1. C 2. A 3. C 4. B 5. D 6. C 7. D 8. A 9. C 10. D
11. A 12. A 13. D 14. C 15. B 16. C 17. D 18. B 19. C 20. B
21. C 22. D 23. D 24. B 25. A 26. C 27. A 28. B 29. C 30. A
31. D 32. C 33. C 34. A 35. B 36. B 37. A 38. D 39. D 40. B
41. C 42. D 43. D 44. D 45. B 46. B 47. A 48. A 49. B 50. B

Mã đề đua 113

1. C 2. B 3. C 4. C 5. C 6. A 7. B 8. B 9. A 10. C
11. D 12. D 13. A 14. C 15. D 16. C 17. D 18. B 19. C 20. D
21. D 22. C 23. B 24. A 25. B 26. A 27. B 28. D 29. C 30. B
31. D 32. A 33. A 34. B 35. A 36. B 37. B 38. C 39. D 40. B
41. D 42. D 43. B 44. C 45. B 46. C 47. A 48. C 49. B 50. A

Mã đề đua 114

1. B 2. A 3. B 4. B 5. B 6. D 7. C 8. B 9. B 10. B
11. A 12. D 13. C 14. A 15. A 16. B 17. A 18. A 19. D 20. A
21. D 22. A 23. D 24. C 25. D 26. D 27. B 28. D 29. C 30. B
31. C 32. A 33.C 34. B 35. A 36. D 37. B 38. A 39. A 40. D
41. D 42. D 43. B 44. D 45. B 46. D 47. B 48. D 49. A 50. A

Mã đề đua 115

1. D 2. C 3. C 4. C 5. D 6. A 7. D 8. C 9. D 10. A
11. B 12. B 13. B 14. D 15. C 16. D 17. D 18. A 19. C 20. B
21. C 22. B 23. B 24. A 25. D 26. B 27. A 28. C 29. A 30. A
31. B 32. D 33. B 34. B 35. B 36. C 37. C 38. D 39. B 40. D
41. D 42. C 43. B 44. D 45. D 46. B 47. A 48. D 49. A 50. B

Mã đề đua 116

1. A 2. B 3. C 4. B 5. D 6. A 7. B 8. A 9. D 10. C
11. B 12. C 13. B 14. D 15. B 16. C 17. B 18. B 19. A 20. D
21. D 22. D 23. C 24. B 25. A 26. A 27. C 28. A 29. C 30. D
31. B 32. D 33. D 34. D 35. A 36. D 37. A 38. D 39. C 40. A
41. C 42. D 43. A 44. C 45. D 46. B 47. B 48. B 49. B 50. B

Mã đề đua 117

1. D 2. C 3. D 4. D 5. C 6. D 7. B 8. D 9. D 10. C
11. B 12. B 13. C 14. A 15. D 16. D 17. C 18. B 19. B 20. D
21. C 22. C 23. B 24. A 25. A 26. A 27. D 28. D 29. A 30. D
31. B 32. A 33. A 34. B 35. C 36. D 37. A 38. B 39. B 40. A
41. A 42. A 43. C 44. C 45. B 46. D 47. A 48. A 49. B 50. B

Mã đề đua 118

1. C 2. A 3. D 4. B 5. B 6. B 7. B 8. A 9. D 10. C
11. A 12. B 13. B 14. A 15. C 16. C 17. B 18. B 19. A 20. D
21. A 22. B 23. C 24. D 25. D 26. A 27. B 28. A 29. D 30. D
31. B 32. A 33. C 34. B 35. D 36. A 37. A 38. C 39. A 40. D
41. C 42. D 43. D 44. C 45. D 46. A 47. C 48. A 49. C 50. A

Mã đề đua 119

1. D 2. A 3. B 4. A 5. A 6. B 7. B 8. B 9. C 10. C
11. D 12. A 13. D 14. A 15. D 16. A 17. A 18. B 19. C 20. C
21. C 22. D 23. C 24. D 25. B 26. D 27. B 28. D 29. A 30. A
31. D 32. C 33. C 34. B 35. B 36. A 37. B 38. A 39. A 40. C
41. B 42. B 43. D 44. C 45. B 46. C 47. C 48. A 49. D 50. C

Mã đề đua 120

1. A 2. C 3. C 4. C 5. A 6. C 7. C 8. B 9. A 10. A
11.D 12. A 13. C 14. C 15. D 16. C 17. C 18. B 19. D 20. C
21. B 22. B 23. B 24. C 25. A 26. B 27. B 28. A 29. D 30. A
31. B 32. D 33. A 34. B 35. C 36. D 37. D 38. D 39. B 40. A
41. A 42. D 43. A 44. D 44. A 46. D 47. A 48. A 49. D 50. D

Mã đề đua 121

1. B 2.B 3.B 4.C 5. D 6. D 7. B 8. B 9. C 10. D
11. C 12. B 13. C 14. C 15. B 16. 17. B 18. C 19. A 20. C
21. A 22. A 23. A 24. C 25. D 26. C 27. D 28. C 29. A 30. D
31. C 32. A 33. B 34. A 35. A 36. C 37. D 38. B 39. A 40. D
41. A 42. B 43. D 44. A 45. B 46. B 47. D 48. B 49. D 50. D

Mã đề đua 122

1. A 2. D 3. D 4. A 5. C 6. D 7. C 8. C 9. D 10. B
11. C 12. A 13. D 14. C 15. B 16. B 17. B 18. A 19. B 20. C
21. C 22. A 23. A 24. D 25. B 26. D 27. A 28. C 29. B 30. B
31. C 32. B 33. D 34. A 35. A 36. C 37. C 38. B 39. B 40. D
41. B 42. C 43. A 44. A 45. B 46. A 47. D 48. D 49. B 50. D

Mã đề đua 123

1. A 2. C 3. B 4. A 5. B 6. A 7.C 8. C 9. B 10. D
11. D 12. C 13. C 14. D 15. A 16. A 17. B 18. A 19. B 20. B
21. D 22. A 23. C 24. A 25. C 26. B 27. C 28. B 29. D 30. A
31. C 32. A 33. B 34. A 35. B 36. B 37. C 38. C 39. D 40. B
41. B 42. C 43. C 44. A 45. C 46. A 47. C 48. A 49. A 50. C

Mã đề đua 124

1. C 2. B 3. D 4. B 5. C 6. A 7. C 8. B 9. D 10. D
11. B 12. D 13. B 14. B 15. B 16. B 17. D 18. A 19. C 20. D
21. A 22. C 23. A 24. B 25. D 26. D 27. D 28. C 29. B 30. A
31. B 32. B 33. B 34. C 35. C 36. D 37. C 38. A 39. A 40. D
41. D 42. B 43. A 44. C 45. D 46. A 47. D 48. A 49. D 50. B

> Đáp án đầu tiên môn Toán - kỳ đua trung học phổ thông Quốc gia 2019

đề đua trung học phổ thông vương quốc 2017


> Nhấn F5 nhằm update thông tin

Các sỹ tử và cha mẹ hoàn toàn có thể tương tác tư vấn qua quýt những kênh sau:
1. Số năng lượng điện thoại: (028)5422 5555 ;*Hotline/Zalo: 094 998 1717, 091 648 1080 * Website: mamnonthanhliet.edu.vn
2. E-mail: [email protected],
3. Kênh tư vấn trực tuyến: https://mamnonthanhliet.edu.vn/tu-van-tuyen-sinh

Năm 2019, lân cận công thức xét tuyển chọn bởi vì thành quả đua trung học phổ thông Quốc gia, xét thành quả đua Đánh giá chỉ năng lượng của ĐHQG TP.HCM, UEF còn xây dựng công thức xét tuyển chọn học tập bạ lớp 12:

Xem thêm: no one runs the internet

Điều khiếu nại xét tuyển:
- Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương
- Tổng điểm tầm lớp 12 của thân phụ môn vô tổng hợp môn xét tuyển chọn đạt kể từ 18.0 trở lên trên so với chuyên môn ĐH.
Thời gian ngoan xét tuyển chọn mùa 1 cho tới không còn ngày 30/06

Thí sinh hoàn toàn có thể tương tác ĐK online ngay lập tức giờ đây và để được Tư vấn cụ thể hơn:
 

TT.TVTS-TT tổng hợp