education is another area

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the questions.

Bạn đang xem: education is another area

EDUCATION IN THE FUTURE

Education is another area of social life in which information technology is changing the way we communicate. Today’s college students may not simply sit in a lecture or a library to tướng learn about their field. Through their computers and the wonders of virtual reality they can participate in lifelike simulated experiences. Consider the following scenario of the future of education made possible through developments in information technology.

For children over the age of 10, daily attendance at schools is not compulsory. Some of the older children attend school only once or twice weekly to tướng get tutorial tư vấn or instruction from a teacher. For the most part, pupils are encouraged to work online from trang chủ. Students must complete a minimum number of study hours per year; however, they may làm đẹp these hours by studying at trang chủ at times that suit their family schedule. They can log on early or late in the day and even join live classes in other countries. In order to tướng ensure that each student is learning adequately, computer software will automatically monitor the number of hours a week each student studies online as well as that students’ learning materials and assessment activities. Reports will be available for parents and teachers. The software can then identify the best learning activities and condition for each individual student and generate similar activities. It can also identify areas of weak achievement and produce special programs adjusted to tướng the students’ needs.

Question 44. What is the topic of the passage?

A. The effect of information technology on education.

B. Students don’t have to tướng go to tướng school any more.

C. Computer software will make sure students learn at trang chủ.

D. Students can know about their weak aspects to tướng focus.

Question 45. How many times are children who are older than vãn 10 required to tướng go to tướng school weekly?

A. No time      B. Once or twice    C. Three      D. Four

Question 46. Which of the following could best replace the word “encouraged”?

A. discouraged      B. emboldened     C. allowed     D. banned

Question 47. The word “they” in paragraph 2 refers to_______ .

A. students      B. study hours     C. children     . Older children

Question 48. Who/What counts the number of hours per week that students spend learning?

A. Virtual reality      B. Teacher      C. Parents      D. Computer software

Question 49. What CAN’T the software do?

A. Monitor the time the students learn.

B. Design materials for the students.

C. Find out the best activities for the students.

D. Identify weaknesses of the students.

Question 50. What is NOT mentioned as a benefit of information technology to tướng the students?

Xem thêm: đề thi thử toán 2022

A. Students can stay at trang chủ to tướng learn.

B. Students can learn at times that suit their schedule.

C. Students’ learning time won’t be monitored.

D. Students’ weak achievement can be identified.


Chủ đề LIFE IN THE FUTURE
Câu 44: Đáp án A
Chủ đề của đoạn văn là gì?
A. Ảnh hưởng trọn của technology vấn đề so với dạy dỗ.
B. Học sinh ko nên cho tới ngôi trường nữa.
C. Phần mượt PC tiếp tục đáp ứng mang đến việc học viên học tập trong nhà.
D. Học sinh hoàn toàn có thể biết những mảng bản thân còn yếu đuối nhằm nâng cấp.

Căn cứ vô câu trước tiên của đoạn văn: “Education is another area of social life in which information technology is changing the way we communicate.” (Giáo dục là 1 nghành nghề vô cuộc sống xã hội tuy nhiên technology vấn đề đang được dần dần thay cho thay đổi nó.)

Câu 45: Đáp án B
Học sinh tuy nhiên bên trên 10 tuổi tác nên tới trường boo rất nhiều lần bên trên tuần?
A. Không chuyến nào là B. Một hoặc nhị chuyến C. Ba chuyến D. Bốn lần

Căn cứ vô vấn đề sau: “For children over the age of 10, daily attendance at schools is not compulsory. Some of the older children attend school only once or twice weekly to tướng get tutorial tư vấn or instruction from a teacher.” (Đối với những đứa trẻ con bên trên 10 tuổi tác thì việc tới trường từng ngày là ko đề nghị. Một vài ba học viên vô số này chỉ nên cho tới ngôi trường từ 1 cho tới nhị buổi nhằm nhận sự tương hỗ và hướng dẫn kể từ giáo viên)

Câu 46: Đáp án B
Từ nào là sau đây hoàn toàn có thể dùng để làm thay cho thế mang đến kể từ “encouraged”

A. nản chí, chán nản lòng    B. khích lệ

C. cho phép    D. cấm đoán

Đáp án là B (encouraged = emnoldened)
For the most part, pupils are
encouraged to work online from trang chủ. (Đa số học viên được khuyến nghị học tập trực tuyến tận nơi.)

Câu 47: Đáp án A
Từ “They” ở vô đọan văn số 2 ám chỉ:
A.
Những học viên B. Những giờ học
C. Những đứa trẻ con D. Những đứa trẻ con rộng lớn hơn

Dựa vô văn cảnh của câu sau: “Students must complete a minimum number of study hours per year; however, they may làm đẹp these hours by studying at trang chủ at times that suit their family schedule. ” (Mỗi năm, học viên nên hoàn thiện một số trong những lượng đặc biệt nhỏ giờ học; song bọn chúng nên bù lại số giờ bại bằng phương pháp học tập tận nơi vô bất kể khoảng chừng thời hạn nào là phù phù hợp với lịch sinh hoạt của mái ấm gia đình.)

Câu 48: Đáp án D
Ai/cái gì kiểm điểm được số giờ tuy nhiên học viên dành riêng nhằm học?
A.
Thực tế ảo B. Giáo viên
C. Cha u D. Phần mượt máy tính

Dựa vô vấn đề sau: “In order to tướng ensure that each student is learning adequately, computer software will automatically monitor the number of hours a week each student studies on-line as well as that students’ learning materials and assessment activities.(Để tuy nhiên đáp ứng từng học viên đang được học tập một cơ hội hiệu suất cao, ứng dụng PC tiếp tục tự động hóa đánh giá số giờ học tập của từng học viên học tập online cũng như thể đánh giá những tư liệu học tập và những bài bác tập luyện về nhà đất của học viên bại.)

Câu 49: Đáp án B
Phần mượt ko thể thực hiện được điều gì bên dưới đây?
A. Kiểm tra thời hạn học tập của học tập sinh
B. Thiết kế tiếp tư liệu học tập mang đến học tập sinh
C. Tìm đi ra những sinh hoạt rất tốt mang đến học tập sinh
D. Chỉ đi ra nhược điểm mang đến học tập sinh
– In order to tướng ensure that each student is learning adequately, computer software will automatically monitor the number of hours a week each student studies. (Để tuy nhiên đáp ứng từng học viên đang được học tập một cơ hội hiện nay trái khoáy, ứng dụng PC tiếp tục tự động hóa đánh giá số giờ học tập của từng học viên học tập online)
Đáp án ko nên là A.
– The software can then identify the best learning activities (Phần mượt hoàn toàn có thể xem sét được sinh hoạt học hành nào là là đảm bảo chất lượng nhất)

Đáp án ko nên là C.

– It can also identify areas of weak achievement and produce special programs adjusted to tướng the students’ needs. (Phần mượt cũng có thể có thế xác lập được nhược điểm của học viên và dẫn đến những công tác đặc trưng được kiểm soát và điều chỉnh nhằm phù phù hợp với những học viên đó)

Đáp án ko nên là D.

Câu 50: Đáp án C
Cái nào là sau đây ko được nhắc như là 1 quyền lợi của technology vấn đề mang đến học tập sinh?
A.
Học sinh hoàn toàn có thể học tập trong nhà.
B. Học sinh hoàn toàn có thể học tập bất kể thời hạn nào là phù phù hợp với bản thân.
C. Thời gian giảo học tập của học viên sẽ không còn được trấn áp.
D. Điểm yếu đuối của học viên hoàn toàn có thể được trao đi ra.
In order to tướng ensure that each student is learning adequately, computer software will automatically monitor the number of hours a week each student studies on-line as well as that students’ learning materials and assessment activities
. (Để tuy nhiên đảm bdo từng học viên đang được học tập một cơ hội hiện nay trái khoáy, ứng dụng PC tiếp tục tự động hóa đánh giá số giờ học tập của từng học viên học tập online cũng như thể đánh giá những tư liệu học tập và những bài bác tập luyện về nhà đất của học viên bại.)

Xem thêm: toán 10 tập 1