fe3o4 + h2so4 đặc nóng

Fe3O4 H2SO4 đặc

Bạn đang xem: fe3o4 + h2so4 đặc nóng

Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện tại vô nội dung những bài bác học: Cân bởi vì phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, Hóa học tập 12: Bài 32 Hợp hóa học của Fe.... cũng tựa như những dạng bài bác tập dượt.

1. Phương trình phản xạ Fe3O4 ứng dụng với H2SO4 loãng

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

2. Cân bởi vì phản xạ Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

+8/3Fe3O4 + H2S+6O4+3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

1 x

1 x

6Fe+8/3→ 6Fe+3 + 2e (quá trình  oxi hóa)

S+6 + 2e → S+4 (Quá trình khử)

Phương trình hóa học: 2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

4. Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 rời khỏi Fe2(SO4)3

Không có

5. Cách tổ chức phản xạ cho tới Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp H2SO4

Cho Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4

6. Hiện tượng Hóa học

Khi cho tới Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp axit H2SO4 thành phầm sinh rời khỏi muối bột Fe (III) sunfat và đem khí hương thơm hắc sulfur đioxit bay rời khỏi.

7. Một số nội dung bên trên liệu liên quan

 • Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O
 • Kim loại Fe ko phản xạ được với hỗn hợp nào là sau đây
 • Sắt tây là Fe được phủ lên mặt phẳng bởi vì sắt kẽm kim loại nào là sau đây
 • Bột nhôm trộn với bột Fe oxit lếu láo phù hợp tecmit nhằm tiến hành phản xạ sức nóng nhôm dùng
 • Hai hỗn hợp đều phản xạ được với sắt kẽm kim loại Fe là
 • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Fe2O3 + CO → Fe + CO2
 • Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O
 • Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O
 • Fe3O4 + CO → FeO + CO2
 • Fe3O4 + H2 → Fe + H2O
 • Cách nhận ra những hóa học Hóa học
 • Axit sunfuric loãng: đặc thù chất hóa học, công thức, ứng dụng

8. Tính hóa học của Fe kể từ oxit Fe3O4

Định nghĩa: Là lếu láo phù hợp của nhì oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều vô quặng manhetit, đem kể từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

8.1. Tính hóa học vật lí oxit Fe3O4

Là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và đem kể từ tính.

8.2. Tính Hóa chất oxit Fe3O4

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng đưa đến lếu láo phù hợp muối bột Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử Lúc ứng dụng với những hóa học đem tính lão hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học lão hóa Lúc ứng dụng với những hóa học khử mạnh ở sức nóng phỏng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO \overset{t^{o} }{\rightarrow}3Fe + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al \overset{t^{o} }{\rightarrow}4Al2O3 + 9Fe

9. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Cho những hóa học Cu, Fe, Ag và những hỗn hợp HCl, CuSO4, FeCl2, FeCl3. Số cặp hóa học đem phản xạ cùng nhau là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án D

Cu ứng dụng với FeCl3

Cu + 2 FeCl3 → CuCl2 + 2 FeCl2

Fe ứng dụng với hỗn hợp HCl, CuSO4, FeCl3

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

CuSO+ Fe→ Cu + FeSO4

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Ag ko ứng dụng với hỗn hợp nào là.

Câu 2. Dung dịch nào là sau đây phản xạ với Fe tạo nên trở nên phù hợp hóa học F e(II)?

A. H2SO4

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3

D. hỗn hợp HCl đặc

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ minh họa

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 2HCl quánh → FeCl2 + H2

Câu 3. Cho 2,24 gam Fe ứng dụng với oxi, chiếm được 3,04 gam lếu láo phù hợp X bao gồm 2 oxit. Để hoà tan không còn X cần thiết thể tích hỗn hợp HCl 1M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.

Xem đáp án

Đáp án C

Áp dụng bảo toàn yếu tố tớ có:

nH = 2nO = 2.(3,04 - 2,24)/16 = 0,1 mol

Thể tích hỗn hợp HCl 1M là

V = 0,1.1000/2 = 50 ml

Câu 4. Dãy sắt kẽm kim loại nào là sau đây ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A. Al, Mg, Cu

B. Fe, Mg, Ag

C. Al, Fe, Mg

D. Al, Fe, Au

Xem đáp án

Đáp án C

A loại vì thế Cu ko ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng

B Loại vì thế Ag ko ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng

D Loại vì thế Au ko ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng

Phương trình phản xạ minh họa

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2

Câu 5. Cho phương trình phản xạ chất hóa học sau:

Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

Tổng thông số thăng bằng tối giản của phương trình bên trên là:

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

Xem đáp án

Đáp án B

Cân bởi vì phương trình phản ứng

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Tổng thông số thăng bằng tối giản của phương trình bên trên là: 18

Câu 6. Cho mẩu Cu vô hỗn hợp FeCl3. Hiện tượng xẩy ra là:

A. Kim loại Fe white color dính vào Cu, hỗn hợp gửi sang trọng màu xanh da trời.

Đồng tan rời khỏi, sủi lớp bọt do khí tạo ra ko màu sắc và kết tủa white color.

Không hiện tượng lạ, vì thế phản xạ ko xẩy ra.

Đồng tan rời khỏi, hỗn hợp kể từ red color nâu gửi sang trọng màu xanh da trời.

Xem đáp án

Đáp án D

Phản ứng chất hóa học xẩy ra Lúc cho tới mẩu Cu vô hỗn hợp FeCl3:

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + FeCl2

nâu đỏ au xanh

⟹ Đồng tan rời khỏi, hỗn hợp kể từ gray clolor đỏ au gửi sang trọng màu xanh da trời.

Câu 7. Tiến hành những thí nhiệm:

(1) Nhúng thanh Cu vô hỗn hợp FeCl3;

(2) Nhúng thanh Al dư vô hỗn hợp FeCl3;

(3) Nhúng thanh kim loại tổng hợp Al-Cu vô hỗn hợp HCl;

(4) Nhúng thanh Ag vô hỗn hợp H2SO4 loãng;

(5) Nhúng thanh kim loại tổng hợp Zn-Fe vô hỗn hợp Na2SO4

Số tình huống xuất hiện tại làm mòn năng lượng điện hoá là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 8. Để phân biệt những hỗn hợp loãng: HCl, HNO3, H2SO4 rất có thể sử dụng thuốc demo nào là sau đây?

A. Dung dịch Ba(OH)2 và bột Cu kim loại

B. Kim loại Fe và đồng

C. Dung dịch Ca(OH)2

D. Kim loại nhôm và sắt

Xem đáp án

Đáp án A

Để nhận ra 3 axit HCl, HNO3, H2SO4 tớ người sử dụng BaCl2 và Cu vì

BaCl2 chung quan sát H2SO4 vì thế chỉ tạo nên kết tủa white với hóa học này

Cu quan sát HCl vì thế ko xẩy ra phản xạ, còn HNO3 đưa đến khí ko màu sắc hóa nâu vô ko khí

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Câu 9. Nung 8,4 gam Fe vô ko khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dich HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là:

A. 11,2 gam

B. 10,2 gam

C. 7,2 gam

D. 6,9 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Quy hỗn hợp X về 2 chất Fe và Fe2O3:

Hòa tan hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư tớ có:

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)2 + 3NO2 + 3H2O

0,1/3 0,1

Số mol vẹn toàn tử Fe vô oxit Fe2O3 là

⇒ nFe = (8,4/56) - (0,1/3) = 0,35/3 → nFe2O3 = 0,35/(3×2)

Vậy mX = mFe + mFe2O3

⇒ mX = (0,1/3). 56 + (0,35/3). 160 = 11,2 gam.

Câu 10. Hỗn phù hợp A bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 (trong ê số mol FeO ngay số mol Fe2O3). Hòa tan 4,64 gam A vô hỗn hợp H2SO4 loãng dư được 200 ml hỗn hợp X . Tính thể tích hỗn hợp KMnO4 0,1M quan trọng nhằm chuẩn chỉnh phỏng không còn 100 ml hỗn hợp X?

A. 0,1 lít

B. 0,12 lít

C. 0,2 lít

D. 0,24 lít

Xem đáp án

Đáp án C

Vì số mol của FeO ngay số mol của Fe2O3 nên tớ coi lếu láo phù hợp là Fe3O4

Ta đem phương trình hóa học

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 +4H2O

0,02 → 0,02

Trong 100 ml X sẽ sở hữu được 0,01 mol FeSO4 nên:

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

→ nKMnO4 = 0,02 mol → VKMnO4 = 0,02/0,1 = 0,2 lit

Câu 11. Nung lếu láo phù hợp bao gồm 0,3 mol Fe và 0,2 mol S cho tới Lúc kết đôn đốc phản xạ chiếm được hóa học rắn A. Cho A ứng dụng với hỗn hợp HCl dư, chiếm được khí B. Tỉ khối của B đối với không gian là:

A. 0,8045

B. 0,7560

C. 0,7320

D. 0,9800

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:  Số mol của nFe phả ứng = nS = 0,2 mol

X gồm: Fe (dư 0,1) và FeS (0,2)

→ Khí: H2 (0,1) và H2S: 0,2

→ MY = (0,1. 2 + 0,2. 34) : 0,3 = 70/3

→ d(Y/ kk) = (70/3) : 29 = 0,8046

Câu 12. Hòa tan trăng tròn gam lếu láo phù hợp bột Fe và Fe2O3 bởi vì một lượng hỗn hợp HCl một vừa hai phải đầy đủ, chiếm được 2,24 lít hidro (đktc) và hỗn hợp X. Cho dd X ứng dụng với hỗn hợp NaOH lấy dư. Lấy kết tủa chiếm được lấy nung rét vô không gian cho tới lượng ko thay đổi chiếm được hóa học rắn Y. Khối lượng hóa học rắn Y là:

A. 16 gam.

B. 24 gam.

C. 12 gam.

D. 30 gam.

Xem đáp án

Đáp án B

nH2(đktc) = 2,24:22,4 = 0,1 (mol)

Phương trình hóa học:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑ (1)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (2)

Theo Phương trình hóa học(1): nFe = nH2 = 0,1 (mol) → mFe = 0,1.56 = 5,6 (g)

→ mFe2O3 = mhh - mFe = trăng tròn - 5,6 =14,4 (g) → nFe2O3 = 14,4 : 160 = 0,09 (mol)

Theo Phương trình chất hóa học (1): nFeCl2 = nFe = 0,1 (mol)

Theo Phương trình chất hóa học (2): nFeCl3 = 2nFe2O3 = 2.0,1 = 0,2 (mol)

Dung dịch X chiếm được chứa: FeCl2: 0,1 (mol) và FeCl3: 0,2 (mol)

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

Kết tủa chiếm được Fe(OH)2 và Fe(OH)3

Nung 2 kết tủa này chiếm được Fe2O3

BTNT Fe: 2nFe2O3 = nFeCl2 + nFeCl3 → nFe2O3 = (0,1 + 0,2)/2 = 0,15 (mol)

→ mFe2O3 = 0,015.160 = 24 (g)

Xem thêm: bài tập xác suất lớp 11

Câu 13. Hòa tan không còn m gam Fe bởi vì 400ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp chứa chấp 26,44 gam hóa học tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24

Xem đáp án

Đáp án A

nHNO3 = 0,4 mol ⇒ mHNO3 = 0,4.63 = 25,2 gam

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O (1)

Phản ứng (1) xẩy ra, lượng hóa học tan sụt giảm, nhưng mà theo gót đề bài bác, lượng hóa học tan là 26,44 gam > 25,2 gam nên xẩy ra phản xạ hoà tan Fe dư

2Fe3+ + Fe → 3Fe2+ (2)

⇒ phản xạ (1) xẩy ra trọn vẹn,

⇒ mFe(1) = 5,6 gam ⇒ mFe(2) = 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam

mFe = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam

Câu 14. Có những vẹn toàn liệu:

(1). Quặng Fe.

(2). Quặng Cromit.

(3). Quặng Boxit.

(4). Than ly.

(5). Than đá.

(6). CaCO3.

(7). SiO2.

Những nguyên vật liệu dùng để làm luyện gang là:

A. (1), (3), (4), (5).

B. (1), (4), (7).

C. (1), (3), (5), (7).

D. (1), (4), (6), (7).

Xem đáp án

Đáp án D

Nguyên liệu dùng để làm luyện ngang là quặng Fe đem ko 30-95% oxi Fe, ko chứa chấp hoặc chứa chấp cực kỳ không nhiều S,P

Than cốc(không đem vô đương nhiên,nên pha trộn kể từ kêu ca mỡ) đem tầm quan trọng cung ứng sức nóng Lúc cháy, đưa đến hóa học khử là CO và tạo nên trở nên gang

Chất chảy CaCO3 ở sức nóng phỏng cao bị phân bỏ trở nên CaO, sao ê hóa phù hợp với SiO2 là hóa học khó khăn rét cháy đem vô quặng Fe trở nên xỉ silicat dễ dàng rét chảy, đem lượng riêng rẽ nhỉ nổi lên bên trên gang

Câu 15. Cho 8,4 gam bột Fe vô 100 ml hỗn hợp bao gồm AgNO3 2M và Cu(NO3)2 1M; Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được m gam hóa học rắn X. Giá trị của m là

A. 24,8

B. 32

C. 21,6

D. 12,24

Xem đáp án

Đáp án A

nFe = 0,15 mol; nAgNO3 = 0,2mol; nCu(NO3)2 = 0,1 mol

Nhận xét: 2nFe > nAg => ko xẩy ra phản xạ Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+ => Fe tạo nên muối bột Fe2+

ne Fe cho tới tối nhiều = 0,15.2 = 0,3 mol

ne Ag+ nhận tối nhiều = 0,2 mol

ne Cu2+ nhận tối nhiều = 0,1.2 = 0,2 mol

Ta thấy : 0,2 < ne Fe cho tới tối nhiều < 0,2 + 0,2

=> Ag+ phản xạ không còn, Cu2+ phản xạ 1 phần

=> ne Cu2+ nhận tạo nên Cu = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol => nCu = 0,05 mol

=> m = mAg + mCu = 0,2.108 + 0,05.64 = 24,8 gam

Câu 16. Hòa tan trọn vẹn a gam một oxit Fe bởi vì hỗn hợp H2SO4 đậm quánh một vừa hai phải đầy đủ , đem chứa chấp 0,075 mol H2SO4, chiếm được b gam một muối bột và đem 168 ml khí SO2 (đktc có một không hai bay ra). Giá trị của b là

A. 8.

B. 9.

C. 16.

D. 12.

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: nSO2 = 0,0075 mol

=> nSO4(2-) = nH2SO4 - nSO2 = 0,0675 mol

Sau phản xạ muối bột chiếm được là:

Fe2(SO4)3 = x mol → 3x (mol) SO4(2-).

=> x = 0,0675/3 = 0,0225 mol => b = 9 gam

Câu 17. Cho m gam bột Fe vô hỗn hợp HNO3 lấy dư, tớ được lếu láo phù hợp bao gồm nhì khí NO2 và NO đem VX = 17,92 lít (đktc) và tỉ khối so với O2 bởi vì 2,625. Thành phần Xác Suất theo gót thể tích của NO, NO2 và lượng m của Fe đang được người sử dụng là

A. 25% và 75%; 2,24 gam.

B. 25% và 75%; 22,4 gam.

C. 35% và 65%; 22,4 gam.

D. 45% và 55%; 2,24 gam.

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi số mol NO2 và NO theo thứ tự là a, b

Ta đem hệ phương trình:

a + b = 0,8

46a + 30b = 0,8.(2,625.32)

=> a = 0,6 và b = 0,2

%VNO2 = 75% ;

%VNO = 25%

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

0,6 ← 0,6

N+5 + 3e → N+2 (NO)

0,6 ← 0,2

Fe0 → Fe+3 + 3e

0,1 ← 0,3

=> mFe = 0,4.56 = 22,4 gam

Câu 18. Hoà tan trọn vẹn một lượng lếu láo phù hợp X bao gồm Fe3O4 và FeS2 vô 63 gam HNO3, thu được một,568 lít NO2 (đktc). Dung dịch chiếm được cho tới ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với 200 ml hỗn hợp KOH 2M, thanh lọc kết tủa lấy nung cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 9,76 gam hóa học rắn X. Nồng phỏng % của hỗn hợp HNO3 có mức giá trị là

A. 47,2%.

B. 46,2%.

C. 46,6%.

D. 44,2%.

Xem đáp án

Đáp án B

Chất rắn X là Fe2O3

=> nFe2O3 = 9,76/160 = 0,061 mol

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn yếu tố Fe

=> nFe(OH)3 = 2.nFe2O3 = 0,061.2 = 0,122 mol

Gọi số mol của Fe3O4, FeS2 theo thứ tự là x, nó (mol)

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn yếu tố Fe

=> 3. nFe3O4 + nFeS2 = nFe(OH)3

=> 3x + nó = 0,12 (I)

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn electron

=> nFe3O4 + 15 . nFeS2 = nNO2

=> x + 15y = 0,07 (II)

Từ (I) và (II) => x = 0,04; nó = 0,002

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn yếu tố Na

=> nKOH = nKNO3 + 2 . nK2SO4 (1)

nK2SO4 = 2 . nFeS2 = 0,002 . 2 = 0,004 mol (2)

=> nKNO3 = 0,04 – 0,004 . 2 = 0,392 (mol)

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn yếu tố N là:

nHNO3 = nKNO3 + nNO2 = 0,392 + 0,07 = 0,462 (mol)

=> C% HNO3 = (0,462 . 63) : 63 . 100% = 46,2%

Câu 19. Nhận tấp tểnh nào là ko chính về năng lực phản xạ của Fe với nước?

A. Tại sức nóng phỏng cao (nhỏ rộng lớn 570oC), Fe ứng dụng với nước đưa đến Fe3O4 và H2.

B. Tại sức nóng phỏng to hơn 1000oC, Fe ứng dụng với nước đưa đến Fe(OH)3.

C. Tại sức nóng phỏng to hơn 570oC, Fe ứng dụng với nước đưa đến FeO và H2.

D. Tại sức nóng phỏng thông thường, Fe ko ứng dụng với nước.

Xem đáp án

Đáp án B

Ở sức nóng phỏng thông thường, Fe ko ứng dụng với nước.

Ở sức nóng phỏng cao, Fe khử được khá nước:

3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 (to < 570oC)

Fe + H2O → FeO + H2 (to > 570oC)

→ Tại sức nóng phỏng to hơn 1000oC, Fe ứng dụng với H2O đưa đến FeO

Câu trăng tròn. Cho không nhiều bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư. Kết đôn đốc phản xạ được hỗn hợp X. Dung dịch X bao gồm muối bột :

A. Fe(NO3)2

B. Fe(NO3)2; AgNO3

C. Fe(NO3)3; AgNO3

D. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3

Xem đáp án

Đáp án C

Cho một không nhiều bột Fe vô AgNO3 dư:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag↓

→ Dung dịch X bao gồm Fe(NO3)3, AgNO3

Câu 21. Tiến hành những thử nghiệm sau:

(a) FeO ứng dụng với hỗn hợp HNO3

(b) Fe(NO3)2 ứng dụng với hỗn hợp HCl

(c) FeCO3 ứng dụng với hỗn hợp H2SO4

(d) K ứng dụng với hỗn hợp Fe2(SO4)3

(e) Ba ứng dụng với hỗn hợp FeCl2

Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số thử nghiệm đưa đến hóa học khí là?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C

Xét thành phầm của từng phản xạ => Số phương trình vừa lòng đề bài

(a) 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

(b) 3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

(c) FeCO3 + H2SO4 → FeSO4 + CO2 + H2O

(d) K + H2O → KOH + H2

6KOH + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3 + 3K2SO4

(e) Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + FeCl2→ BaCl2 + Fe(OH)2

→ Số thử nghiệm sinh rời khỏi hóa học khí là: 5

Câu 22. Cho sơ vật gửi hóa:

Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 (mỗi mũi thương hiệu ứng với cùng một phản ứng). Hai hóa học X, Y theo thứ tự là

A. HCl, NaOH

B. HCl, Al(OH)3

C. KCl, Cu(OH)2

D. Cl2, KOH

Xem đáp án

Đáp án D

Ta đem phương trình phản ứng:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3 + 3KCl

Câu 23. Cặp hỗn hợp nào là tại đây phản xạ cùng nhau đưa đến hóa học khí?

A. NH4Cl và AgNO3.

B. NaOH và H2SO4.

C. Ba(OH)2 và NH4Cl.

D. Na2CO3 và KOH.

Xem đáp án

Đáp án C

A. NH4Cl + AgNO3 → AgCl ↓ + NH4NO3

B. 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

C. Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3 ↑ + 2H2O

D. Na2CO3 không phản xạ với KOH

Câu 24. Dãy bao gồm những hóa học đều phản xạ được với Fe(NO3)2 là:

A. NaOH, Mg, KCl, H2SO4.

B. AgNO3, Br2, NH3, HCl.

C. AgNO3, NaOH, Cu, FeCl3

D. KCl, Br2, NH3, Zn.

Xem đáp án

Đáp án B

A. Loại KCl ko pư

B. Thỏa mãn

AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

3Br2 + 3Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + 2FeBr3

2NH3 + 2H2O + Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 + 2NH4NO3

12HCl + 9Fe(NO3)2 → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O

C. Loại Cu, FeCl3

D. Loại KCl

.........................

Trên trên đây VnDoc đang được reviews cho tới chúng ta học viên Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Hi vọng qua chuyện nội dung bài viết này độc giả được thêm tư liệu hữu ích nhé. Các chúng ta có thể những em nằm trong tìm hiểu thêm thêm thắt một trong những tư liệu tương quan hữu ích vô quy trình học hành như: Giải bài bác tập dượt Hóa 12

Xem thêm: công thức đạp hàm