giải toán thống kê bằng máy tính casio fx 570vn plus

Để đem tài liệu vô đổi mới đơn x={1,2,2,3,3,3,4,4,5}, sử dụng vô cột FRQ nhằm xát ấn định số lặp mang lại từng khoản mục \small \dpi{80} \fn_jvn (x_n; freqn)=(1;1,2;2,3;3,4;2,5;1). Và tính độ quý hiếm tầm và phỏng chênh chếch chuẩn chỉnh không khí kiểu.

Bạn đang xem: giải toán thống kê bằng máy tính casio fx 570vn plus

Hướng dẫn tính độ quý hiếm tầm vô đo đếm sử dụng máy tính Casio fx 570ES PLUS

Gọi lịch trình đo đếm :(STAT)

   Các loại tính thống kê

Phím

Mục menu

Tính thống kê

1

1-VAR

Biến đơn

2

A+BX

Hồi quy tuyến tính

3

\small \dpi{80} \fn_jvn CX^{2}

Hồi quy bậc hai

4

lnX

Hồi quy logarit

5

\small \dpi{80} \fn_jvn e^X

Xem thêm: hunter x hunter char

Hồi quy số nón cơ số e

6

AxB^X

Hồi quy cơ số nón cơ số B

7

AxX^B

Hồi quy lũy thừa

8

1/X

Hồi quy nghịch ngợm đảo

(STAT)(ON)

(STAT) (1-VAR)

Nhập những giá chỉ trị

Nhập xong xuôi tớ ấn (STAT)(Var)(\small \dpi{80} \fn_jvn \overline{x})

Ta với sản phẩm độ quý hiếm tầm 3

Ta tính phỏng chênh chếch chuẩn chỉnh không khí mẫu

Xem thêm: quỷ cưa tập 7

Ấn (STAT)(Var)\small \dpi{80} \fn_jvn (\sigma x)

Ta với sản phẩm phỏng chênh chếch chuẩn chỉnh không khí kiểu 1,154700538

Ta với phương sai là bình phương phỏng chênh chếch xài chuẩn chỉnh \small \dpi{80} \fn_jvn \small \dpi{80} \fn_jvn (\sigma x)^{2}