he practically a comic style

Câu hỏi:

31/07/2020 31,606

B. invented

Bạn đang xem: he practically a comic style

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

A. realized: nhận ra

B. invented: phân phát minh

C. distributed: đóng góp góp

D. thought: nghĩ

Dịch: Thực tế thì ông ấy vẫn phát minh sáng tạo rời khỏi một phong thái chuyện tranh được gọi là hài kịch song lập, vô tê liệt một thao diễn viên hài trình diễn trước người theo dõi thẳng.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The ____ cheered loudly when the singers came out on the stage.

A. audience

B. spectator

C. public

D. watcher

Câu 2:

John made bu ____ a lot with his hilarious jokes.

A. laughing

B. to lớn laugh

C. laugh

D. laughed

Câu 3:

My teacher assigned us a writing task about ____ of our favorite singers.

A. biology

B. biography

C. biodiversity

D. biochemist

Xem thêm: những chú cừu thông minh phần 3

Câu 4:

The local celebrities joined hands to lớn ____ a fund-raising chiến dịch for charity.

A. solve

B. conserve

C. come up

D. launch

Câu 5:

Our performance was ____ to lớn be the best one in this competition last night.

A. cheered

B. appeared

C. judged

D. seen

Câu 6:

Lina, the ____ album of the new music band in our đô thị, will be uploaded on the trang web next week. I’m looking forward to lớn listening to lớn it.

A. debut

B. only

C. best-selling

D. individual

Câu 7:

Tom said that he could ____ bu with this assignment.

A. helped

B. helping

C. to lớn help

Xem thêm: xxx: return of xander cage diễn viên

D. help