i was an mba student in the usa and i lived in the university's coed dormitory

I was an MBA student in the USA and I lived in the university's coed d dịch - I was an MBA student in the USA and I lived in the university's coed d Việt thực hiện thế này nhằm nói

Bạn đang xem: i was an mba student in the usa and i lived in the university's coed dormitory

I was an MBA student in the USA and I lived in the university's coed dormitory. In my culture, usually, if a woman talks đồ sộ a man, it is a sign of romantic interest. Therefore, in the first few days of school, I found it strange that ví many women were talking đồ sộ bủ and I was under the impression that some women on my dormitory floor were interested in bủ. To return their politeness, I would buy them flowers or offer small gifts, as is done in my country. However, I was quite surprised đồ sộ see that these same women now seemed uncomfortable around bủ. One was even quite offended and told bủ đồ sộ leave her alone. Eventually I talked đồ sộ the residence adviser on my floor đồ sộ see what I was doing wrong, and he explained đồ sộ bủ the way men and women usually interact in the USA. I was quite relieved đồ sộ hear that nothing was wrong with bủ, but rather with the way I was interpreting my conversations with women. Even though I did not find the love of my life while I was in the USA, I still made many good female friends afterwards with whom I still maintain liên hệ.

0/5000

Tôi là 1 trong những SV MBA bên trên Hoa Kỳ và tôi sinh sống vô trọ tại trường coed của ngôi trường ĐH. Trong văn hóa truyền thống của tôi, thường thì, nếu như một người phụ phái đẹp trình bày với 1 người nam nhi, nó là 1 trong những tín hiệu của quan hoài thắm thiết. Vì vậy, vô vài ba ngày trước tiên của ngôi trường, tôi nhìn thấy nó kỳ lạ rằng thật nhiều phụ phái đẹp vẫn trình bày với tôi và tôi vẫn theo gót tuyệt hảo rằng một trong những phụ phái đẹp bên trên sàn trọ tại trường của tôi và được quan hoài cho tới tôi. Để quay trở lại Thái phỏng trang nhã của mình, tôi tiếp tục mua sắm cho tới bọn họ hoa hoặc hỗ trợ kim cương tặng nhỏ, như được tiến hành ở nước tôi. Tuy nhiên, tôi đã tương đối sửng sốt trong khi thấy rằng những phụ phái đẹp này và một lúc này nhịn nhường như không dễ chịu xung xung quanh tôi. Một là thậm chí còn khá xúc phạm và trình bày với tôi nhằm cô ấy yên tĩnh. Cuối nằm trong tôi vẫn rỉ tai với cố vấn trú ngụ bên trên sàn của tôi nhằm coi những gì tôi đã từng sai, và ông lý giải cho tới tôi cơ hội người nam nhi và phụ phái đẹp thông thường tương tác bên trên Hoa Kỳ. Tôi đã tương đối thoải mái lúc biết rằng không tồn tại gì là sai trái khoáy với tôi, tuy nhiên thay cho với cơ hội tôi thông dịch những cuộc đối thoại của tôi với phụ phái đẹp. Mặc mặc dù tôi dường như không thấy thương yêu của cuộc sống thường ngày của tôi trong những khi tôi vẫn ở Mỹ, tôi vẫn còn đấy tiến hành nhiều đồng minh phái phái đẹp chất lượng tốt tiếp sau đó với những người nhưng mà tôi vẫn giữ lại liên hệ.

đang được dịch, mừng lòng đợi..

Xem thêm: đồ thị trái tim

Tôi là 1 trong những SV MBA ở Mỹ và tôi sinh sống vô trọ tại trường coed của ngôi trường ĐH. Trong văn hóa truyền thống của tôi, thường thì, nếu như một người phụ phái đẹp rỉ tai với 1 người nam nhi, cơ là 1 trong những tín hiệu quan hoài thắm thiết. Vì vậy, vô vài ba ngày trước tiên cho tới ngôi trường, tôi thấy nó kỳ lạ nhưng mà thật nhiều phụ phái đẹp đang được rỉ tai với tôi và tôi vẫn theo gót tuyệt hảo nhưng mà một trong những phụ phái đẹp bên trên sàn trọ tại trường của tôi là quan hoài cho tới tôi. Để trở về sự việc trang nhã của mình, tôi tiếp tục mua sắm bọn chúng hoa hoặc hỗ trợ những phần quà nhỏ, như được tiến hành ở nước tôi. Tuy nhiên, tôi khá sửng sốt trong khi thấy rằng những phụ phái đẹp như nhau lúc này có vẻ như không dễ chịu xung xung quanh tôi. Một thậm chí còn còn tương đối bực bản thân và trình bày với tôi nhằm cô ấy yên tĩnh. Cuối nằm trong tôi vẫn rỉ tai với cố vấn trú ngụ bên trên sàn của tôi nhằm coi những gì tôi đã từng sai, và ông lý giải cho tới tôi cơ hội người nam nhi và phụ phái đẹp thông thường tương tác ở Mỹ. Tôi đã tương đối thoải mái lúc biết rằng không tồn tại gì là sai với tôi, tuy nhiên thay cho với cơ hội tôi vẫn lý giải những cuộc chuyện trò của tôi với phụ phái đẹp. Mặc mặc dù tôi dường như không nhìn thấy thương yêu của cuộc sống tôi khi tôi đang được ở Mỹ, tôi vẫn đang còn thật nhiều cô bé chất lượng tốt tiếp sau đó với những người nhưng mà tôi vẫn giữ lại liên hệ.

đang được dịch, mừng lòng đợi..

Các ngữ điệu khác

Hỗ trợ dụng cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện tại ngữ điệu, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngữ điệu.

Xem thêm: đề thi thử toán 2022