nghiệm của phương trình sin x

Đề bài

student icon

Học sinh

Có bài bác tập luyện toán! Hãy giải bài bác tập luyện toán nhập hình! Xin cảm ơn

qanda only logo

answer user profile image

teacher qanda symbolGia sư QANDA - tuanhOCPTA

4 
Câu $85.$ Nghiệm của phương trình $sinx + \sqrt { 3 } \cdot cosx = 0$ là: 
$3$ n $ \pi $ a R $ \pi ^ { 2 } $ $ = $ $ \pi $ 문제 풀이, 4 
Câu $85.$ Nghiệm của phương trình $sinx + \sqrt { 3 } \cdot cosx = 0$ là: 
$3$ n $ \pi $ a R $ \pi ^ { 2 } $ $ = $ $ \pi $ 답

image placeholder icon


answer user profile image

teacher qanda symbolGia sư QANDA - tuanhOCPTA

answer user profile image

Học sinh

answer user profile image

teacher qanda symbolGia sư QANDA - tuanhOCPTA

đánh giá chỉ 5 sao canh ty c nha

  simliar problems icon

  Đề bài bác tương tự

  simliar question image

  image placeholder icon

  simliar question image

  image placeholder icon