nguyên hàm hàm mũ

Bài ghi chép Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit.

Bạn đang xem: nguyên hàm hàm mũ

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Bài giảng: Cách thực hiện bài bác tập dượt vẹn toàn hàm và cách thức dò la vẹn toàn hàm của hàm số rất nhanh - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Ta sở hữu bảng vẹn toàn hàm của những hàm số cơ phiên bản hoặc gặp

Nguyên hàm của hàm nhiều thức, hàm phân thức

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tìm vẹn toàn hàm của hàm số sau: hắn = 5.7x + x2

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Lời giải

Ta sở hữu vẹn toàn hàm của hàm số tiếp tục cho tới là:

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Chọn A.

Ví dụ 2. Tìm vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = ex + 7x

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số tiếp tục cho tới là:

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Chọn C.

Ví dụ 3. Tìm vẹn toàn hàm F(x) của hàm số hắn = 3x - 5x biết F(0) = 2/15

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số tiếp tục cho tới là:

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Chọn D.

Quảng cáo

Ví dụ 4. Tìm một vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = 2.3x + 4.4x

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số tiếp tục cho tới là:

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Chọn A.

Ví dụ 5. Tìm vẹn toàn hàm của hàm số hắn = 2e2x + 4e4x

A. 4e2x + 16e4x.

B. 2e2x + 4e4x.

C. e2x + e4x + C.

D. Đáp án không giống.

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số tiếp tục cho tới là:

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Chọn C.

Ví dụ 6. Tìm vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = e8x + e4?

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số tiếp tục cho tới là:

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Chọn A

Ví dụ 7. Tìm vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = 2x + 3.4x.

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số tiếp tục cho tới là:

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 8. Tìm vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = 3x + ln⁡2 + ln⁡7

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số tiếp tục cho tới là:

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Chọn C.

C. Bài tập dượt vận dụng

Câu 1: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số sau: hắn = -4.8x + x3 + ln2

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Lời giải:

Ta sở hữu vẹn toàn hàm của hàm số tiếp tục cho tới là:

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Chọn B.

Câu 2: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = 2e2x + 15.15x

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Lời giải:

Nguyên hàm của hàm số tiếp tục cho tới là:

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Chọn C.

Xem thêm: ứng dụng tích có hướng

Câu 3: Tìm vẹn toàn hàm F(x) của hàm số hắn = ln2.2x + ln4.4x biết F(0) = 4.

A. F(x) = 2x + 4x + 1.

B. F(x) = 2.2x + 4.4x - 2.

C. F(x) = 2x - 4.4x + 2.

D. F(x) = 2x + 4x + 2.

Lời giải:

Nguyên hàm của hàm số tiếp tục cho tới là:

F(x)= ∫(ln2.2x + ln4.4x)dx = ln2∫2xdx + ln4∫4xdx = 2x + 4x + C.

Do F(0) = 4 nên 20 + 40 + C = 4 ⇒ C = 2.

Vậy F(x) = 2x + 4x + 2.

Chọn D.

Quảng cáo

Câu 4: Tìm một vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = 2.ex + 4.e-10x + e2

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Lời giải:

Nguyên hàm của hàm số tiếp tục cho tới là:

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Chọn C.

Câu 5: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số hắn = e-2x - ln⁡3.e4.

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Lời giải:

Nguyên hàm của hàm số tiếp tục cho tới là:

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Chọn D.

Câu 6: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = e-4x + ln⁡e.

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Lời giải:

Nguyên hàm của hàm số tiếp tục cho tới là:

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Chọn A.

Câu 7: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = 3x.4x - 3.2x

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Lời giải:

Ta có: hắn = 3x.4x - 3.2x = 12x - 3.2x

Nguyên hàm của hàm số tiếp tục cho tới là:

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Chọn A.

Câu 8: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số:

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Lời giải:

Ta có:

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Nguyên hàm của hàm số tiếp tục cho tới là:

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Chọn B.

Câu 9: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x) = 7x.3-2x.

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Lời giải:

Ta có:

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

⇒ Nguyên hàm của hàm số tiếp tục cho tới là:

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Chọn B.

Câu 10: Họ vẹn toàn hàm của hàm số hắn = e6x(4 - e-x) là:

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Lời giải:

Ta có: e6x(4 - e-x) = 4.e6x - e5x

⇒ Nguyên hàm của hàm số tiếp tục cho tới là:

Cách dò la vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit đặc biệt hay

Chọn A.

Xem tăng những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 sở hữu vô đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Bảng công thức vẹn toàn hàm ăm ắp đủ
 • Nguyên hàm của hàm nhiều thức, hàm phân thức
 • Nguyên hàm của hàm con số giác
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm nhiều thức vì chưng cách thức thay đổi biến chuyển số
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm phân thức vì chưng cách thức thay đổi biến chuyển số
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số nón, logarit vì chưng cách thức thay đổi biến chuyển số
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm con số giác vì chưng cách thức thay đổi biến chuyển số
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm chứa chấp căn thức vì chưng cách thức thay đổi biến chuyển số
 • Tìm vẹn toàn hàm của nồng độ giác vì chưng cách thức vẹn toàn hàm từng phần
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số nón, logarit vì chưng cách thức vẹn toàn hàm từng phần

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung.jsp

Xem thêm: đề thi toán thpt quốc gia 2019