phát biểu nào sai

Câu hỏi:

06/10/2019 7,144

Bạn đang xem: phát biểu nào sai

A. Các đồng vị phóng xạ đều ko bền.

B. Các đồng vị của và một thành phần với nằm trong địa điểm vô bảng khối hệ thống tuần trả.

C. Các vẹn toàn tử nhưng mà phân tử nhân với nằm trong số prôtôn tuy vậy với số nơtrôn (nơtron) không giống nhau gọi là đồng vị.

D. Các đồng vị của và một thành phần với số nơtrôn không giống nhau nên đặc điểm chất hóa học không giống nhau.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Các đồng vị của cùng một vẹn toàn tố có cùng số proton → cùng số electron nên tính chất hóa học của chúng như là nhau.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức sấp xỉ mang đến nửa đường kính của phân tử nhân là: R=1,2.10-15A3 (m) (với A là số khối). Tính lượng riêng rẽ của phân tử nhân N1123a.

A. 2,2.1017 (kg/m3).

B. 2,3.1017 (kg/m3).        

C. 2,4.1017 (kg/m3).

D. 2,5.1017 (kg/m3).

Câu 2:

Dùng phân tử α phun phá huỷ phân tử nhân nitơ đang được đứng yên ổn thì nhận được một phân tử proton và phân tử nhân ôxi theo dõi phản ứng: α42+N714O817+p11. thạo lượng những phân tử vô phản xạ bên trên là: ma = 4,0015u; mN = 13,9992u; mO = 16,9947u;  mp= 1,0073u. Nếu bỏ lỡ động năng của những phân tử sinh rời khỏi thì động năng ít nhất của phân tử α là

A. 1,503 MeV.

B. 29,069 MeV.

C. 1,211 MeV.

D. 3,007 MeV.

Câu 3:

Một mối cung cấp phóng xạ R88224a (chu kì phân phối chảy 3,7 ngày) lúc đầu với lượng 35,84 (g). thạo số Avogađro 6,023.1023. Cứ từng hạt R88224akhi phân chảy tạo nên trở thành 1 phân tử anpha. Sau 14,8 (ngày) số phân tử anpha tạo nên trở thành là:

A. 9,0.1022.

B. 9,1.1022.

C. 9,2.1022.

Xem thêm: công thức đạo hamg

D. 9,3.1022.

Câu 4:

Một mẫu R226a vẹn toàn hóa học với tổng số vẹn toàn tử là 6,023.1023. Sau thời hạn nó phóng xạ tạo nên trở thành phân tử nhân R222a với chu kì phân phối chảy 1570 (năm). Số phân tử nhân  được tạo nên trở thành vô năm loại 786 là

A. 1,7.1020.

B. 1,8.1020.

C. 1,9.1020.

D. 2,0.1020.

Câu 5:

Một khuôn mẫu hóa học chứa chấp nhị hóa học phóng xạ A và B với chu kì phân phối chảy theo thứ tự là TA = 0,2 (h) và TB. Ban đầu số vẹn toàn tử A cuống quýt tư lượt số vẹn toàn tử B, sau 2 h số vẹn toàn tử của A và B đều nhau. Tính TB.

A. 0,25 h.

B. 0,4 h.

C. 0,1 h.

D. 2,5 h.

Câu 6:

Khi một phân tử nhân U92235 bị phân hạch sách thì lan rời khỏi tích điện 200 MeV. Cho số A–vô–ga–đrô NA = 6,02.1023 mol–1. Nếu 1 g U92235 bị phân hạch sách trọn vẹn thì tích điện lan rời khỏi xấp xỉ bằng

A. 5,1.1016 J.

B. 8,2.1010 J.

C. 5,1.1010 J.

D. 8,2.1016 J.

Câu 7:

Hạt nhân C1737l có lượng ngủ vì thế 36,956563u. thạo mn = 1,008670u, mp = 1,007276u và u = 931 MeV/c2. Năng lượng link riêng rẽ của phân tử nhân  C1737l bằng

A. 8,5684 MeV/nuclon.

B. 7,3680 MeV/nuclon.

C. 8,2532 MeV/nuclon.

D. 9,2782 MeV/nuclon.

Xem thêm: thể tích trụ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK