quá khứ của take

Học kể từ vựng giờ Anh hiệu suất cao nhất

Bạn đang xem: quá khứ của take

Tra động từ

:

STT Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
1 mistake mistook mistaken hiểu sai, reviews sai
2 overtake overtook overtaken
3 take took taken mang, lấy
4 undertake undertook undertaken đảm nhận, đảm trách

Hiểu rõ rệt rộng lớn về động kể từ bất quy tắc

Để làm rõ về động kể từ bất quy tắc nhập giờ Anh, xem thêm bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những cảnh báo bạn phải biết)