recently a gang of

Câu hỏi:

25/03/2020 43,392

Recently, a gang of enterprising New Zealanders _______ an incredible scheme đồ sộ raise awareness of depression and mental health issues.

Bạn đang xem: recently a gang of

A. has introduced

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Kiến thức về thì động từ

Dấu hiệu: recently => thì lúc này trả thành

Tạm dịch: Gần trên đây, một group người New Zealand dám nghĩ về dám thực hiện đã mang đi ra một plan xứng đáng không thể tinh được nhằm nâng lên trí tuệ về ít nói và những yếu tố sức mạnh tinh thần.

Các cấu tạo không giống cần thiết lưu ý:

introduce sb đồ sộ sb: reviews ai với ai

Raise awareness: nâng lên nhận thức

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

In my family, my father always takes charge of doing the _____ lifting.

A. strong

B. hard

C. heavy

D. huge

Câu 2:

Luckily, I got some _______ advice on how đồ sộ make a presentation on 'For a  better community' from my class teacher.

A. useless

B. useful

C. usefulness

D. uselessness

Câu 3:

The controller of the toàn thân is the _______ system. Led by the brain and nerves, it  allows us đồ sộ move, talk and feel emotions.

A. anxious

Xem thêm: ca si giau mat mua 3 tap 6

B. worried

C. nervous

D. frustrated

Câu 4:

_______ a lot of new language from speaking with my host family and with  other students from all over the world.

A. picked up

B. took up

C. made up

D. saved up

Câu 5:

They decided đồ sộ cut down their carbon footprints. They were praised for that.

A. They were praised for having decided đồ sộ decrease their carbon footprints. 

B. They were not punished for having decided đồ sộ decrease their carbon footprints. 

C. Unless they decided đồ sộ cut down their carbon footprints, they were praised for that. 

D. If they decided đồ sộ cut down their carbon footprints, they would be praised for that.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word (s) in each of the following questions.

Mary has a strong desire đồ sộ make indugndent decisions.

A. self-absorbed

B. self-confident 

C. self-confessed

Xem thêm: phim14.net cô nàng mạnh mẽ

D. self-determining