suất điện động tự cảm

Vật lí lớp 11 Công thức suất điện động tự cảm nằm trong chủ thể Vật lí lớp 11 Cảm ứng năng lượng điện từ. Suất năng lượng điện động tự động cảm: là suất năng lượng điện động sinh đi ra dòng sản phẩm năng lượng điện tự động cảm, tỉ trọng với vận tốc biến đổi thiên của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch.

Công thức Suất năng lượng điện động tự động cảm:

Bạn đang xem: suất điện động tự cảm

\[E_{tc}= – L\dfrac{\Delta i}{\Delta t}\] → Độ lớn: \[E_{tc}=L\dfrac{|\Delta i|}{\Delta t}\]

  • E$_{tc}$: là suất điện động tự cảm (V)
  • L: thông số tự động cảm của cuộn thừng (H gọi là Henry)
  • Δi: chừng biến đổi thiên độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện (A)
  • Δt: thời hạn biến đổi thiên độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện (s)
  • \[\dfrac{\Delta i}{\Delta t}\]: vận tốc biến đổi thiên độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện (A/s)

Dấu “-” tương tự như công thức tính suất năng lượng điện động chạm màn hình bám theo quyết định luật Faraday chỉ chiều của dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình tuân bám theo quyết định luật Lenxơ.

Hệ số tự động cảm của ống thừng hình trụ bao gồm N vòng dây

\[L = 4\pi .10^{-7}. \dfrac{N.\ell^2}{S}\]

Trong đó:

  • N: số vòng dây
  • l: chiều lâu năm ống thừng (m)
  • S: thiết diện ống thừng (m2)

3/ Năng lượng kể từ ngôi trường của cuộn dây:

\[W=\dfrac{1}{2}Li^{2}\]

Bài tập dượt áp dụng công thức suất điện động tự cảm

Bài tập dượt 1. Một ống dây rất dài l = 30 centimet bao gồm N = 1000 vòng thừng, 2 lần bán kính từng vòng thừng d = 8 centimet với dòng sản phẩm năng lượng điện với độ mạnh i = 2 A trải qua.

a) Tính chừng tự động cảm của ống thừng.

b) Tính kể từ trải qua từng vòng thừng.

c) Thời gian lận ngắt dòng sản phẩm năng lượng điện là t = 0,1 giây, tính suất điện động tự cảm xuất hiện tại vô ống thừng.

Hướng dẫn

a) L = 4π.10-7µ\[\dfrac{N^2}{l}\]S = 4π.10-7µ\[\dfrac{N^2}{l}\]\[\dfrac{d^2}{4}\]π = 0,02 H.

b) Từ trải qua ống dây: Φ = Li = 0,04 Wb.

Từ trải qua từng vòng dây: Φ1 = \[\dfrac{\Phi}{N}\] = 4.10-5 Wb.

c) e$_{tc}$ = L|Δi/Δt| = 0,4 V.

Xem thêm: công thức tính cos giữa 2 vecto

[collapse]

Bài tập dượt 2. Một cuộn tự động cảm với L = 3 H được nối với mối cung cấp năng lượng điện với suất năng lượng điện động 6 V, năng lượng điện trở vô ko đáng chú ý, năng lượng điện trở của cuộn thừng cũng ko đáng chú ý. Hỏi sau thời hạn bao lâu Tính từ lúc khi nối vô mối cung cấp năng lượng điện, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt cuộn thừng tăng cho tới độ quý hiếm 5 A? fake sử độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tăng lên bám theo thời hạn.

Hướng dẫn

e$_{tc}$ = L|Δi/Δt| = e => t = 2,5 s.

[collapse]

Bài tập dượt 3. Một cuộn tự động cảm với L = 50 mH nằm trong giắt tiếp nối nhau với cùng một năng lượng điện trở R = đôi mươi Ω, nối vào một trong những mối cung cấp năng lượng điện với suất năng lượng điện động 90 V, với năng lượng điện trở vô ko đáng chú ý. Xác quyết định vận tốc biến đổi thiên của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I tại:

a) Thời điểm ban sơ ứng với I = 0.

b) Thời điểm tuy nhiên I = 2 A.

Hướng dẫn

Ta có: e – e$_{tc}$ = e – LΔi/Δt = RI => Δi/Δt = (e – RI)/L

a) Thời điểm ban sơ với I = 0:

Δi/Δt= e/L= 1,8.103 A/s.

b) Thời điểm I = 2 A:

Δi/Δt= (e-RI)/L = 103 A/s.

Xem thêm: công thức đạp hàm

[collapse]