the meeting was put off because of pressure of time

Câu hỏi:

04/04/2020 18,675

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

Bạn đang xem: the meeting was put off because of pressure of time

The meeting was put off because of pressure of time.

A. There was not enough time vĩ đại hold the meeting.

Đáp án chủ yếu xác

B. The meeting was planned vĩ đại start late because of time pressure

C. The meeting started earlier because people wanted vĩ đại leave early.

D. The meeting lasted much longer than vãn usual.

Đáp án A

Buổi họp đã trở nên đình lại bởi áp lực nặng nề về mặt mũi thời hạn.

= A. Đã không tồn tại đầy đủ thời hạn nhằm tổ chức triển khai cuộc họp.

Các đáp án còn sót lại ko phù hợp:

B. Buổi họp đã và đang được dự con kiến chính thức muộn rộng lớn bởi áp lực nặng nề về mặt mũi thời hạn.

C. Buổi họp vẫn chính thức sớm rộng lớn bởi quý khách mong muốn tan sớm.

D. Buổi họp đã nâng dài thêm hơn nữa bình thường

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

He has not been offered the job because he cannot meet the ______ of the company.

A. requirements   

B. applicants         

C. information      

D. education

Câu 2:

Peter tried his best and passed the driving test at the first ______.

A. try         

B. attempt  

C. doing      

D. aim

Xem thêm: phim14.net cô nàng mạnh mẽ

Câu 3:

I ______ a terrible accident while I ______ on the beach.

A. saw / was walking

B. have seen / were walking

C. see / am walking

D. was seeing / walked

Câu 4:

By the time you receive this letter, I ______ for the USA.

A. am leaving      

B. will leave          

C. will have left    

D. have left

Câu 5:

______ I had learnt English when I was at high school.

A. If only   

B. Even if  

C. Unless    

D. If

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D in your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The number of homeless people in Nepal have increased sharply due to the recent severe earthquake.

A. homeless people       

B. have increased  

C. due to     

Xem thêm: sword art online progressive 2

D. severe