tính chất phân phối


A. Tóm tắt lí thuyết tính chất phân phối quy tắc nhân và quy tắc cộng

Tính hóa học phân phối của quy tắc nhân so với quy tắc cộng

1. Tổng & tích nhì số tự động nhiên:

 • Phép nằm trong kí hiệu +: nhì số ngẫu nhiên bất kì mang đến tao một số trong những ngẫu nhiên có một không hai gọi là tổng của bọn chúng.
 • Phép nhân kí hiệu x hoặc . : nhì số ngẫu nhiên bất kì mang đến tao một số trong những ngẫu nhiên có một không hai gọi là tích của bọn chúng.

2. Tính hóa học của quy tắc nằm trong và quy tắc nhân:

Bạn đang xem: tính chất phân phối

a, Tính hóa học giao phó hoán của quy tắc nằm trong và quy tắc nhân:

a + b =  b + a ; a.b = b.a

 • Khi thay đổi điểm những số hạng nhập một tổng thì tổng ko thay đổi.
 • Khi thay đổi điểm những quá số nhập một tích thì tích ko thay đổi.

b. Tính hóa học phối hợp của quy tắc nằm trong và quy tắc nhân:

(a + b) + c = a + (b + c); (a.b).c = a.(b.c);

 • Muốn nằm trong môt tổng nhì số với một số trong những loại tía, tao rất có thể nằm trong số loại nhất với tổng của nhì số loại nhì và loại tía.
 • Muốn nhân một tích nhì số với một số trong những loại tía, tao rất có thể nhân số loại nhất với tích của số loại nhì và số loại tía.

c. Tính hóa học phân phối của quy tắc nhân so với quy tắc cộng:

Với từng a,b,c  ∈ Z : a.(b + c) = ab + ac;

Muốn nhân một số trong những với cùng 1 tổng, tao rất có thể nhân số ê với từng số hạng của tổng, rồi với mọi thành phẩm lại.

Tính hóa học bên trên cũng như so với quy tắc trừ : a.(b – c) = ab – ac.

Chú ý : Khi triển khai quy tắc nhân nhiều số tao rất có thể thay cho thay đổi tùy ý địa điểm những quá số; đặt

dấu ngoặc nhằm group những quá số một cơ hội tùy ý.

Chú ý rằng :

– Tích một số trong những chẵn quá số nguyên vẹn âm tiếp tục đem lốt “+”.

– Tích một số trong những lẻ quá số nguyên vẹn âm tiếp tục đem lốt “-“.

d. Cộng với sô 0:

a + 0 = 0 + a = a

Tổng của một số trong những với 0 vày chủ yếu số ê.

e. Nhân với số 1:

a.1 = 1.a = a

Tích của một số trong những với một vày chủ yếu số ê.

Chú ý:

 • Tích của một số trong những với 0 luôn luôn vày 0.
 • Nếu tích của nhì quá số tuy nhiên vày 0 thì tối thiểu một quá số vày 0.

B. Các dạng toán phân phối của quy tắc nhân so với quy tắc cộng

Dạng 1. kề dụng đặc thù của quy tắc nhân nhằm tính tích những số nguyên vẹn nhanh chóng và đúng 

Phương pháp giải

Áp dụng những đặc thù giao phó hoán, phối hợp và tính chất phân phối của quy tắc nhân đối với

phép nằm trong nhằm đo lường được tiện nghi, đơn giản và dễ dàng.

Ví dụ 1. (Bài 90 trang 95 SGK)

Thực hiện tại những quy tắc tính :

a) 15. (-2). (-5). (-6) ;                 

b) 7. (-11). (-2).

Giải

a) (- 2).(- 5).(- 6) = [15.(- 6)].[(- 2).(- 5)] = (- 90).10 = -900 ;

b) 7.(-11).(- 2) = [4.7.(- 2)].(-11) = (- 56).(-11) = 616 .

Ví dụ 2. (Bài 91 trang 95 SGK)

Thay một quá số vày tổng nhằm tính :

a) -57.11 ;                    

b)  75.(-21)

Giải

a) -57.11 = -57.(10 + 1) = – 57.10 + (-57).1 = -570 – 57 = – 627 ;

b) (-21) = 75.(-20 – 1) = 75.(-20) – 75.1 = -1500 – 75 = – 1575 .

Ví dụ 3. (Bài 92 trang 95 SGK)

Tính :

a) (37 – 17). (-5)+ (-13 – 17);

b) (-57) (67 – 34) – 67(34 – 57).

Giải

a) (37 -17). (-5) + 23.(-13-17)

= trăng tròn.(-5) + 23.(-30)

= – 100 – 690

= – 790.

b) (-57). (67 – 34) – 67(34 – 57)

= – 57.67 + 57.34 – 67.34 + 67.57

= ( 57 – 67).34

= (- 10).34

= – 340.

Ví dụ 4. (Bài 93 trang 95 SGK)

Tính nhanh chóng :

a) (-4). (+125). (-25). (-6M-8) ;

b) (- 98). (1 – 246) – 246.98.

Giải

a) (-4).(+125).(-25).(-6).(-8) = [(-4).(-25)].[125.(-8)].(-6)

= 100.(-1000).(-6) = 600 000.

b) (-98).(1 – 246) – 246.98 = – 98 + 98.246 – 246.98 = – 98.

Ví dụ 5. (Bài 94 trang 95 SGK)

Viết những tích sau bên dưới dạng một lũy quá :

a) (-5).(-5).(-5).(-5).(-5) ;                    

b) (-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3).

Giải

a) (-5).(-5).(-5).(-5).(-5) = (-5)5 ;

b) (-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3) = [(-2).(-3)].[(-2).(-3)].[(-2).(-3)] = 6.6.6 = 63 .

Ví dụ 6. (Bài 98 trang 96 SGK)

Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) (-125).(-13).(-a), với a = 8 ;

b) (-l).(-2).(-3).(-4).(-5).b  với b = trăng tròn.

Giải

a) (-125).(-13).(-a) = (-125).(-13).(-8) = [(-125).(-8)].(-13)

= 1000.(-13) = -13000.

b) (-l).(-2).(-3).(-4).(-5).b = (-l).(-2).(-3).(-4).(-5).20

= [(-l).(-2).(-3).(-4)].[(-5).20]

= 24.(-100) = -2400.

Dạng 2.kề dụng tính chất phân phối của quy tắc nhân so với quy tắc cộng 

Phương pháp giải

Sử dụng những công thức tại đây theo đòi cả hai phía :

a.(b + c) = ab + ac. a.(b – c) = ab – ac.

Ví dụ 7. (Bài 96 trang 95 SGK)

Tính:

a) (-26) + 26 .137 ;                      

Xem thêm: con gai chi hang tap 22

b) 63. (-25) + 25.(-23).

Giải

a) (-26) + 26.127 = 26.137 – 26.237 = 26.(137 – 237)

= 26.(-100) = -2600.

b) 65.(-25) + 25.(-23) = 25.(-23) – 25.63 = 25.(-23 – 63) = 25. (-86)

= – 2150.

Ví dụ 8. (Bài 99 trang 96 SGK)

Áp dụng đặc thù a(b – c) = ab – ac, điền số phù hợp nhập điểm trống:

a) … .(-13) + 8.(-13) = (-7 + 8).(-13) = … ;

(-5)-4 – … ) = (-5).(-4) – (-5).(-14) = … .

Giải

a) -7 .(-13) + 8.(-13) = (-7 + 8).(-13) = -13;

b) (-5).(-4 – 14) = (-5).(-4) – (-5).(-14) = -50.

Dạng 3. Xét lốt những quá số và tích nhập quy tắc nhân nhiều số nguyên

Phương pháp giải

Sử dụng nhận xét:

– Tích một số trong những chẵn quá số nguyên vẹn âm tiếp tục đem lốt “+”.

– Tích một số trong những lẻ quá số nguyên vẹn âm tiếp tục đem lốt “-“.

Ví dụ 9. (Bài 95 trang 95 SGK)

Giải mến vì như thế sao : (-1)3 = -1. Có còn số nguyên vẹn nào là không giống tuy nhiên lập phương của chính nó cũng bằng

chính nó ?

Giải

Ta sở hữu : (-1)3 = (-1).(-1).(-1) = -(1.1.1) = -1. Còn nhì số nguyên vẹn không giống cũng đều có đặc thù bên trên. Đó

là 13 = 1 và o3 = 0.

Ví dụ 10. (Bài 97 trang 95 SGK)

So sánh:

a) (-16).1253.(-8).(-4).(-3) với 0 ;

b) (-24).(-15).(-8).4 với 0.

Giải

a) Đặt A = (-16).1253.(-8).(-4).(-3). Tích này chứa chấp một số trong những chẵn (4) quá số nguyên vẹn âm nên nó

mang lốt “+” . Vậy : A > 0.

b) Đặt B = 13.(-24).(-15).(-8).4. Tích này chứa chấp một số trong những lẻ (3) quá số nguyên vẹn âm nên nó mang

dấu  “-“. Vậy : B < 0.

Ví dụ 11. (Bài 100 trang 96 SGK)

Giá trị của tích m.n2 với m = 2 , n = – 3 là số nào là nhập 4 đáp số A, B, C, D sau đây :

A.-18 ;              

B. 18 ;               

C. -36 ;                

D. 36.

Đáp số: B. 18.


C. Một số dạng bài bác tập luyện không giống áp dụng đặc thù của quy tắc nằm trong, quy tắc nhân

Dạng 1: Thực hành quy tắc nằm trong, quy tắc nhân:

Phương pháp:

 • Cộng hoặc nhân những số theo đòi mặt hàng ngang hoặc cột dọc.
 • Sử dụng PC tiếp thu (đối với những bài bác được quy tắc dùng)

Ví dụ 1:

Cho những số liệu về quãng lối bộ:

Hà Nội - Vĩnh yên: 54km;

Vĩnh Yên - Việt Trì: 19km;

Việt Trì - Yên Bái: 82km;

Tính quãng lối một xế hộp chuồn kể từ Thành Phố Hà Nội lên Yên Bái qua chuyện Vĩnh Yên và Việt Trì.

Dạng 2: kề dụng những đặc thù của quy tắc nằm trong và quy tắc nhân nhằm tính nhanh:

Phương pháp:

 • Quan sát, phân phát hiện tại những điểm sáng của những số hạng, những quá số;
 • Từ ê, xét coi nên vận dụng đặc thù nào(giao hoán, phối hợp, phân phối) nhằm tính một cơ hội nhanh gọn.

Ví dụ 2:

Áp dụng đặc thù a.(b - c) = ab - ac nhằm tính nhẩm:

16.19; 46.99; 35.98

Dạng 3: Tìm số chưa chắc chắn nhập một đẳng thức:

Phương pháp:

Để lần số chưa chắc chắn nhập một quy tắc tính, tao cần thiết nắm rõ mối quan hệ trong số những số nhập quy tắc tính. Chẳng hạn: số bị trừ vày hiệu cùng theo với số trừ, một số trong những hạng vày tổng của nhì số trừ chuồn số hạng ê...

Đặc biệt cần thiết chú ý: với từng a nằm trong N tao đều có: a.0 = 0; a.1 = a;

Ví dụ 3: Tìm x biết:

a. (x- 12) : 5 = 2;

b.(20 - x) . 5 = 15;

Dạng 4: Viết một số trong những bên dưới dạng một tổng hoặc một tích:

Phương pháp:

Căn cứ theo đòi đòi hỏi của đề bài bác, tao rất có thể viết lách một số trong những ngẫu nhiên vẫn mang đến bên dưới dạng một tổng của nhì hoặc nhiều số hạng hoặc bên dưới dạng một tích của nhì hoặc nhiều quá số.

Ví dụ 4: Viết số 16 bên dưới dạng:

a. Tích của nhì số ngẫu nhiên vày nhau;

b. Tích của nhì số ngẫu nhiên không giống nhau;

Dạng 5: Tìm chữ số chưa chắc chắn nhập quy tắc nằm trong, quy tắc nhân:

Phương pháp:

 • Tính theo lần lượt theo đòi cột kể từ cần thanh lịch ngược. Chú ý những tình huống sở hữu lưu giữ.
 • Làm tính nhân kể từ cần thanh lịch ngược, địa thế căn cứ nhập những nắm rõ về đặc thù của cố ngẫu nhiên và của quy tắc tính, tư duy từng bước nhằm lần rời khỏi những số chưa chắc chắn.

Ví dụ 5:

Thay lốt * vày những chữ số mến hợp:
                      * *  4 *
                  +  1 7  6 *
                      ----------------
                   * * 9  0 0

Dạng 6; So sánh nhì tổng hoặc nhì tích tuy nhiên ko tính độ quý hiếm rõ ràng của nó:

Phương pháp:

Nhận xét, phân phát hiện tại và dùng những điểm sáng của những số hạng hoặc những quá số nhập tổng hoặc tích. Từ ê phụ thuộc vào những đặc thù của quy tắc nằm trong và quy tắc nhân nhằm rút rời khỏi tóm lại.

Ví dụ 6: So sánh nhì tích 2013.2013 và 2012.năm trước tuy nhiên ko tính độ quý hiếm của bọn chúng.

Dạng 7: Tìm số ngẫu nhiên có không ít chữ số lúc biết ĐK xác lập những chữ số nhập số đó:

Phương pháp:

Dựa nhập ĐK xác lập những chữ số nhập số ngẫu nhiên cần thiết lần nhằm lần từng chữ số xuất hiện nhập số ngẫu nhiên ê.

Ví dụ 7: Bình Ngô đại cáo thành lập và hoạt động năm nào?

Năm abcd Nguyễn Trãi viết lách Bình Ngô đại cáo tổng kết thăng lợi của cuộc kháng chiến bởi Lê Lợi chỉ đạo kháng quân Minh. lõi rằng ab là tổng số ngày nhập nhì tuần lễ, còn cd gấp hai ab. Tính coi abcd là năm nào là (các số abcd, ab, cd đều phải sở hữu gạch men ngang ở đầu)?

Thay mặt mày mang đến các gia sư môn toán lớp 6 tôi van giải một ví dụ trong mỗi ví dụ bên trên. Các em rất có thể xem thêm thêm thắt những điều giải không giống tại vị trí bên dưới coment hoặc nhanh chóng rộng lớn hãy nhờ gia sư toán 6 của bản thân giảng giải.

Ví dụ 7:

Theo đề bài bác thì ab = 7.2 = 14 và cd = 2. ab = 2.14 = 28

Xem thêm: bạn học dã man

Vậy bài bác Bình Ngô đại cáo thành lập và hoạt động năm abcd = 1428.

icon-date

Xuất phiên bản : 08/07/2021 - Cập nhật : 08/07/2021

Xem thêm thắt những bài bác nằm trong thường xuyên mục

Bài viết lách mới mẻ nhất

Tham khảo những bài học kinh nghiệm khác

Xem thêm thắt những chủ thể liên quan