tổng csn lùi vô hạnBài ghi chép Cách tính tổng của cung cấp số nhân lùi vô hạn với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Cách tính tổng của cung cấp số nhân lùi vô hạn.

Cách tính tổng của cung cấp số nhân lùi vô hạn đặc biệt hay

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

Bạn đang xem: tổng csn lùi vô hạn

Tổng của CSN lùi vô hạn

Cấp số nhân vô hạn u1, u2, u3,..un,..với công bội q, với |q| < 1 gọi là cung cấp số nhân lùi vô hạn.

Tổng S của cung cấp số nhân bại liệt là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Ví dụ minh họa

Bài 1: Tìm tổng của cung cấp số nhân vô hạn sau:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Hướng dẫn:

Đây là tổng của cung cấp số nhân vô hạn có

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án nên tổng là Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Bài 2: Tìm tổng của cung cấp số nhân lùi vô hạn (un) biết un = 1/(3n)

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Quảng cáo

Bài 3: Tìm tổng của cung cấp số nhân vô hạn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Hướng dẫn:

Vì những số của tổng lập trở nên cung cấp số nhân lùi vô hạn với u1 = 1, q = -1/2

Vậy

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Bài 4: Tìm số hạng tổng quát mắng của cung cấp số nhân lùi vô hạn với tổng vì như thế 3 và công bội q = 2/3

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Bài 5: Tìm tổng của sản phẩm số sau:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Vì vậy những số của tổng lập trở nên cung cấp số nhân lùi vô hạn với u1 = -1, q = -1/10

Vậy

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Bài 6: Tổng của một cung cấp số nhân lùi vô hạn là 5/3 tổng thân phụ số hạng thứ nhất của chính nó là 39/25. Tìm số hạng đầu và công bội của cung cấp số bại liệt.

Hướng dẫn:

Ta có

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Quảng cáo

Bài 7: Cho sản phẩm số (un) với Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án. Tính tổng của sản phẩm un

Hướng dẫn:

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân với u1 = một nửa và q = (-1)/2.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

B. Bài luyện vận dụng

Bài 1: Tổng của cung cấp số nhân vô hạn: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: B

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân với u1 = (-1)/2 và q = (-1)/2.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án B

Bài 2: Tổng của cung cấp số nhân vô hạn: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: A

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân với u1 = 1/3 và q = (-1)/3.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án A

Bài 3: Tổng của cung cấp số nhân vô hạn Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: A

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân với u1 = 2 và q = (-1)/2.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án A

Quảng cáo

Bài 4: Tổng của cung cấp số nhân vô hạn Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: C

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân với u1 = 3 và q = (-1)/3.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án C

Bài 5: Tổng của cung cấp số nhân vô hạn: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: A

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân với u1 = (-1)/4 và q = (-1)/4.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án A

Bài 6: Kết trái khoáy này sau đấy là đúng:

A. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) với công bội q thì tổng Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

B. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) với

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

C. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) với Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

D. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) với Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: C

Vì q = (3/4) < 1 đấy là cung cấp số nhân lùi vô hạn nên Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Xem thêm: cô bé quàng khăn đỏ

Chọn C

Bài 7: Cấp số nhân lùi vô hạn (un) với u1 = -50, S = 100. Tìm 5 số hạng thứ nhất của dãy:

A. 50; 25; 12,5; 6,5; 3,25

B. 50; 25,5; 12,5; 6,25; 3,125

C. 50; 25; 12,5; 6,25; 3,125

D. 50; 25; 12,25; 6,125; 3,0625

Lời giải:

Đáp án: C

Áp dụng công thức : Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Suy đi ra 5 số hạng thứ nhất của sản phẩm số: 50; 25; 12,5; 6,25; 3,125

Chọn C

Bài 8: Cấp số nhân lùi vô hạn (un) với u1 = -1, q = x. Tìm tổng S và 3 số hạng đầu của cung cấp số này:

A.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án và -1, x, -x2

B.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án và -1, x, x2

C.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án và -1, -x, -x2

D.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án và -1, x, -x2

Lời giải:

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án số hạng đầu là -1, -x, -x2

Chọn C

Bài 9: Cấp số nhân lùi vô hạn (un) với u1 = -x, q = x2. Tìm tổng S và 3 số hạng đầu của cung cấp số này:

A.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án và -x, x3, x5

B.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án và -x, x3, x4

C.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án và -x, x3, x6

D.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án và -x, -x3, -x6

Lời giải:

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án số hạng đầu là - x, -x3, -x6

Chọn D

Bài 10: Tìm tổng của cung cấp số nhân vô hạn sau: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: D

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân với u1 = 5 và q = 1/√5.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án D

Bài 11: Tìm tổng của cung cấp số nhân vô hạn sau: -3; 0,3; -0,03; 0,003;...

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: A

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân với u1 = -3 và q = 0,1

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án A

Bài 12: Tìm tổng Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

A. 4 + 2√2

B. 4 - 2√2

C. -4 + 2√2

D. -4 + 2√2

Lời giải:

Đáp án: B

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân với u1 = 2 và q = 1/√2

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án B

Bài 13: Cho cung cấp số nhân lùi vô hạn sau: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án Tìm q

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: A

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân nên q = (1/4)

Chọn đáp án A

Bài 14: Tìm tổng của sản phẩm số sau: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Vì vậy những số của tổng lập trở nên cung cấp số nhân lùi vô hạn với u1 = -1, q = (-1)/10

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án D

Bài 15: Cho sản phẩm số (un) với Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án. Tính tổng của sản phẩm un

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: C

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân với u1 = một nửa và q = (-1)/2.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án C

Xem tăng những dạng bài xích luyện Toán lớp 11 với nhập đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Dạng 1: Tìm số lượng giới hạn của sản phẩm số vì như thế quyết định nghĩa
  • Dạng 3: Tính số lượng giới hạn của sản phẩm số
  • 60 bài xích luyện trắc nghiệm Giới hạn của sản phẩm số với đáp án (phần 1)
  • 60 bài xích luyện trắc nghiệm Giới hạn của sản phẩm số với đáp án (phần 2)

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí mang lại teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: sen và chihiro ở thế giới thần bí

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


gioi-han.jspGiải bài xích luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học