trắc nghiệm tích phânVới 18 bài xích luyện & thắc mắc trắc nghiệm Tích phân Toán lớp 12 Giải tích đem đáp án và câu nói. giải cụ thể khá đầy đủ những cường độ phân biệt, thông hiểu, áp dụng sẽ hỗ trợ học viên ôn trắc nghiệm Toán 12.

18 câu trắc nghiệm Tích phân đem đáp án

Câu 1: Tích phân

Bạn đang xem: trắc nghiệm tích phân

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Quảng cáo

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Ta lựa chọn đáp án A

Câu 2: Cho nhì tích phân:

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Trong những xác minh sau , xác minh này đúng?

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Đặt t = π/2 - x ⇒ dt = -dx Khi x = a thì t = π/2 - a , Khi x = π/2 - a thì t = a

Ta có:

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy lựa chọn đáp án B.

Câu 3:

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Đặt: t = 3 - x ⇒ dt = - dx .

Khi x = 0 thì t = 3, Khi x = a thì t = 3-a.

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy lựa chọn đáp án B.

Câu 4: Tính tích phân

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Quảng cáo

A. I = 0     B. I = a2     C. I = -a2    D. I = 2a2 .

Ta có:

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy lựa chọn đáp án B.

Câu 5: Tính tích phân Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Đặt t = lnx ⇒ dt = (1/x)dx . Khi x = 1 thì t = 0, Khi x = 2e thì t = 1+ln2. Ta có:

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy lựa chọn đáp án D.

Câu 6: Tính tích phân

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Đặt u = x và dv = cos(a - x)dx ,suy đi ra du = dx và v = -sin(a-x). Do tê liệt

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy lựa chọn đáp án C.

Câu 7:

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Khẳng ấn định này bên dưới đó là sai?

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Đặt u = x2 - 1 , tớ đem du = 2xdx. Khi x = 1 thì u = 0, x = 2 thì u = 3. Do đó

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy lựa chọn đáp án C.

Quảng cáo

Câu 8:

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Tìm n?

A.6     B.5    C.4     D.3

Ta có:

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12 Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy lựa chọn đáp án D.

Câu 9: Kết ngược của tích phân

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

được ghi chép bên dưới dạng a+bln2. Tính độ quý hiếm của a+b.

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Ta có:

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy lựa chọn đáp án D

Câu 10: Giả sử

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Xem thêm: popular đi với giới từ gì

Giá trị của K là:

A.9     B.3    C.81    D.8

Ta có:

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Do tê liệt, K = 3

Câu 11: Cho:

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Tính độ quý hiếm của a-b.

A.3     B.1    C.2    D.0.

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Khi x = 1 thì t = e, Khi x = e thì t = ee + 1 .

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Từ tê liệt suy ra: a = 1; b = 1 nên a – b = 0.

Câu 12: Cho

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Giả sử bịa t = ∛ex + 2 thì tớ được:

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Quảng cáo

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12 ⇒(t - 2)3 = ex

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Đổi cận: x = 0 thì t = 3 ; x = 3ln2 thì t = 4

Khi đó

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 13: Cho

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Khi tê liệt a+b bằng

A.10+ √7    B.22   C. √7 + 6     D.Đáp án không giống.

Ta có

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 14: Cho

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Đặt t = x2 . lõi

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12 Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Đặt t = x2 ⇒ dt = 2xdx. Ta có:

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 15: Nếu

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

với a < d < b thì

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

A.-2    B.3     C.8     D.0

Ta có:

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 16: Cho tích phân

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Nếu thay đổi số t = sin2x thì:

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Ta có

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 17: Biết

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Phát biểu này tại đây nhận độ quý hiếm đúng?

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Ta có

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 18:

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

A. Không xác lập được     B.1

C.3     D.-1

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 9 at home and away

Bài luyện trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Giải tích 12

Xem thêm thắt Bài luyện trắc nghiệm Toán 12 phần Giải tích ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia đem đáp án hoặc khác:

  • 17 câu trắc nghiệm Ứng dụng hình học tập của tích phân đem đáp án
  • 19 câu trắc nghiệm Ôn luyện chương 3 đem đáp án
  • Đề đánh giá 1 tiết Toán 12 Giải tích Chương 3 đem đáp án
  • 16 câu trắc nghiệm Số phức đem đáp án
  • 17 câu trắc nghiệm Cộng, trừ và nhân số phức đem đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official