when the old school friends met

Câu hỏi:

12/03/2020 25,004

A. were brought   

Bạn đang xem: when the old school friends met

Đáp án chủ yếu xác

B. had been brought       

Đáp án A
Nội dung của câu văn bên trên đang được kể lại một sự khiếu nại vẫn ra mắt vô quá khứ nên thì của động kể từ vô câu cần ở quá khứ đơn. Trong khi, tân ngữ của câu (a lot of happy memories) được để trên thực hiện mái ấm ngữ nên động kể từ cần nhằm ở dạng bị động

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

- Janet: "Do you feel lượt thích going to tướng the cinema this evening?"

- Susan: " _________."

c, I'm afraid       

B. That would be grea

C. You’re welcome                 

D. I feel very bored

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate sentence that is similar in meaning to tướng the given one
"I will let you know the answer by the kết thúc of this week,” Tom said to tướng Janet.

A. Tom promised to tướng give Janet the answer by the kết thúc of the week.

B. Tom insisted on letting Janet know the answer by the kết thúc of the week.

C. Tom offered to tướng give Janet the answer by the kết thúc of the week.

D. Tom suggested giving Janet the answer by the kết thúc of the week.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate sentence that sentence that best combines each pair of sentences in the following questions
We've run rẩy out of tea.

A. We didn’t have any tea.      

B. We have to tướng run rẩy out to tướng buy some tea.

Xem thêm: con gai chi hang tap 22

C. There's not much more tea left.    

D. There's no tea left.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate sentence that sentence that best combines each pair of sentences in the following questions
The sooner we solve this problem, the better it will be for all concerned.

A. If all concerned are better, we can solve this problem soon.

B. It would be better for all concerned if we can solve this problem soon.

C. If we could solve this problem soon, it would be better for all concerned.

D. If we can solve this problem soon, it will be better for all concerned.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Unlike many writings of her time, she was not preoccupied with morality.

A. writings

B. of her time        

C. preoccupied     

D. with morality

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate sentence that is similar in meaning to tướng the given one
My friend told mạ, “If I were you, I would not smoke sánh much.”

A. My friend prohibited mạ from smoking sánh much.

B. My friend warned mạ against smoking sánh much.

C. My friend advised mạ not to tướng smoke sánh much.

Xem thêm: bạn học dã man

D. My friend suggested not smoking sánh much.